Атестація

Список

педагогічних працівників Сумського дошкільного закладу (ясла-садок) №12 «Олімпійський»,

які атестуються у 2019 році

№ з/п Прізвище, ім’я по

батькові

 освіта Спеціальність

за дипломом

Посада Педстаж Термін

останніх

курсів

 

Термін

останньої

атестації

 

загальний На посаді
1 2 5 6 7 8 9 10 11
1 Мірошниченко Валентина Олександрівна Повна вища

Глухівсьий державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського

Дошкільне виховання Вихователь 36 10,7 2018 р. 2014 р.
2 Кравцова Ірина Вадимівна Повна вища

Київський державний пед.агогічний інститут

ім. М.П. Драгоманова

Дефектологія Вихователь-мтодист 40,11 2  

2019

 

Атестується вперше

3 Мантуліна Олена Віталіївна Повна вища

Глухівсьий державний педагогічний університет

Початкове навчання, дошкільне виховання Вихователь 33,2 31,10 2012 р. 2014 р.
4 Лісовиченко Марина Миколаївна Неповна вища

Сумське державне музичне училище

Теорія музики Музичний керівник 31,8 31,8 2018 р. 2014 р.

Додаток 3
ГРАФІК ЗАСІДАНЬ

атестаційної комісії на 2018/2019 навчальний рік 

 

Засідання Дата проведення Зміст
1 засідання 18.09.2018 Організаційне
2 засідання 18.10.2018 Затвердження списків
3 засідання 20.01.2019 Аналіз роботи пед. працівників
4 засідання 22.03.2019 Атестація пед. працівників
5 засідання 23.03.2019 Атестація пед. працівників
6 засідання 28.03.2019 Підсумкове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік

засідань атестаційної комісії у 2018/2019 навчальному році

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні за виконання
І засідання
1 Ознайомлення з нормативною базою по атестації педагогічних працівників.

Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії

До 20 жовтня Голова, заступник голови, секретар та члени атестаційної комісії
2 Затвердження плану роботи та графіку засідань атестаційної комісії на поточний навчальний рік
3 Розгляд списків та заяв педагогічних працівників дошкільних закладів, які проходять чергову атестацію у поточному навчальному році
ІІ засідання
1 Обговорення результатів анкетування, вивчення роботи педагогічних працівників дошкільних закладів, які атестуються, на основі відвіданих занять вихователів, участі їх різноманітних методичних заходах. Лютий Голова, заступник голови, секретар та члени атестаційної комісії

вихователь – методист ЗДО

2 Звіти педагогів дошкільних закладів, розгляд їх атестаційних матеріалів
3 Аналіз виконання рішень атестаційної комісії, прийнятих попередніми засіданнями
ІІІ засідання
 

1

Проведення атестації педагогічних працівників дошкільних закладів  

 

Березень – квітень

 

Голова, заступник голови, секретар та члени атестаційної комісії

2 Оформлення необхідних атестаційних матеріалів, прийняття рішень щодо атестації відповідних категорій педагогічних працівників, оформлення наказу щодо результатів проведення атестації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Додаток 4

План роботи атестаційної комісії

Зміст діяльності  

Термін виконання

Відповідальний
Створення атестаційної комісії та затвердження її складу до 20 вересня Керівник закладу
Ознайомлення педагогічних працівників, які піддягають атестації, з наказом «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу» до 20 вересня Голова атестаційної комісії
Ознайомлення педагогічного колективу з Типовим положенням.

Оформлення атестаційного куточка

до 25 вересня Члени атестаційної комісії
Приймання заяв педагогів про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) до 10 жовтня Секретар атестаційної комісії
Перевірка наявності документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються, згідно з перспективним планом атестації 22 вересня –

8 жовтня

Члени атестаційної комісії
Співбесіди з педагогічними працівниками щодо індивідуальних графіків проходження атестації до 12 жовтня Члени атестаційної комісії
Засідання атестаційної комісії:

*  розгляд та затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають атестації, згідно

*  з перспективним планом атестації

*  розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії

*  затвердження графіка засідань атестаційної комісії

*  затвердження циклограми діяльності атестаційної комісії

*  затвердження індивідуальних графіків атестації педагогічних працівників

*  ознайомлення з параметрами оцінювання професійної діяльності відповідно до кваліфікаційних категорій та тарифних розрядів

до 20 жовтня Голова атестаційної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст діяльності Термін виконання      Відповідальний
Видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників» до 20 жовтня Голова

комісії

атестаційної

Затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають атестації до 20 жовтня Секретар

комісії

атестаційної

Надання до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період до 1 березня  

Керівник закладу

Вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються, проведення запланованих заходів атестаційної комісії до 15 березня Члени

комісії

атестаційної

Оформлення атестаційних листів у двох примірниках 16 – 20 березня Секретар

комісії

атестаційної

Ознайомлення педагогічних працівників із характеристиками під підпис за 10 днів до проведення атестації Секретар

комісії

атестаційної

Проведення атестації педагогічних працівників до 1 квітня Голова

комісії

атестаційної

Видача атестаційних листів педагогічному працівникові під підпис протягом трьох днів після засідання атестаційної комісії Секретар

комісії

атестаційної

Видання наказу «Про результати атестації педагогічних працівників» протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії  

Керівник закладу

Підбиття підсумків атестації, підготовка звітної та статистичної документації до 15 квітня Члени атестаційної комісії
Видання наказу «Про підсумки атестації» до 20 квітня Керівник закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Додаток 2

 

 Функціональні обов’язки членів атестаційної комісії

 

Голова атестаційної комісії:

 

 • ознайомлювати педагогів, якіатестуються, з Типовим положенням;
 • ознайомлювати педагогів, які атестуються, з кваліфікаційними вимогами за відповідною кваліфікаційною категорією та з від­повідними їй посадовими обов’язками;
 • надавати клопотання до атестаційної комісії II рівня;
 • розподіляти функціональні обов’язки членів комісії та контролювати їх виконання;
 • готувати та проводити засідання атеста­ційної комісії;
 • контролювати правильність ведення до­кументації;
 • затверджувати план та графік роботи атестаційної комісії,

Заступник голови атестаційної комісії:

 • виконувати обов’язки голови у випадку його відсутності; складати план підготовки та проведенняатестації;
 • контролювати виконання графіка роботиатестаційної комісії;
 • готувати проекти наказів:
 • про проведення атестації педагогічнихпрацівників;
 • про підсумки атестації;
 • про створення експертної групи (запотреби);
 • здійснювати контроль за правильністю оформлення документації, індивідуаль­них графіків проходження атестаціїпедагогами;
 • надавати методичну та психологічну до­помогу педагогам, які атестуються;
 • індивідуальні графіки проходження атестації педагогами.
 • складати числовий та текстовий звіти про проведення атестації;
 • готувати проект підсумкового наказу про результати проведення атестації

Секретар атестаційної комісії:

 • вести роз’яснювальну роботу із заповнення документації;
 • приймати та реєструвати заяви педагогів;
 • вести документацію атестаційної комісії:
 • журнал реєстрації заяв педагогічних працівників;
 • протоколи засідань атестаційних комісій;
 • оформлювати:
 • атестаційні листи;
 • витяги з наказів щодо проведення атестації;
 • витяги з протоколів;
 • готувати атестаційні матеріали до подання для атестаційної комісії ІІ рівня;
 • запрошувати членів АК на засідання комісії відповідати за їх присутність;
 • регулювати та координувати режим роботи членів атестаційної комісії;
 • унаочнювати інформацію про хід атестації;
 • збирати матеріали щодо проведення атестації, методичні розробки педагогів;
 • своєчасно інформувати педагогів про зміни в нормативно-правовому забезпеченні з питань атестації;
 • готувати проект наказу про підсумки атестації

Член атестаційної комісії зобов’язаний:

 • знати нормативно-правові акти щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників;
 • володіти методами аналізу й узагальнення інформації;
 • мати належний рівень комунікативноїкультури;
 • дотримуватися прозорості та гласностіпроцесу атестації;
 • вміти розв’язувати конфліктні ситуації; підтримувати комфортний мікроклімат у колективі під час проведення атестації.

Член атестаційної комісії має право:

 • отримувати необхідну інформацію у межах своєї компетенції;
 • залучати до процедури проведення атестації експертів;
 • брати участь у роботі атестаційної комісії у робочий час;
 • планувати діяльність атестаційної

комісії;

 • виступати в ролі експертів у межах своєї компетенції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Додаток 1

СКЛАД АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

на 2018/2019 навчальний рік

Голова атестаційної комісії Мірошниченко Валентина Олександрівна Завідувач Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №12 «Олімпійський» м. Суми, Сумської області
Секретар Кравцова Ірина Вадимівна Вихователь-методист ЗДО
Члени комісії Мірошниченко Юлія Варданівна Вихователь-методист ЗДО
Богдан Оксана Владиславівна Практичний психолог ЗДО
Петренко Наталія Леонідівна Уповноважений трудового колективу ЗДО
Бабич Світлана Юріївна Вихователь ЗДО

Атестація Г. І. Адаменко