fbpx

Договір поставки № 2

Договір поставки № 2

м. Суми                                         «___»  ____________ 2016 р.

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 12 «Олімпійський» м. Суми, Сумської області, в особі завідувача Мірошниченко Валентини Олександрівни, що діє на підставі Статуту (далі – Покупець) та

Комунальне оптово-роздрібне підприємство «Дрібнооптовий» Сумської міської ради в особі директора Летучої Любові Миколаївни, що діє на підставі Статуту (далі-Постачальник»), надалі іменуються, як “Сторони”, відповідно до ст. 631,632,638,712 Цивільного кодексу України та ст. 265 Господарського кодексу України уклали цей договір про наступне:

1.Предмет Договору

1.1.      Постачальник зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передати (поставити) в умовлені строки (строк) у власність Покупцеві продукти харчування   (далі – товар), визначений в асортименті, кількості та за цінами у специфікації (Додаток №1), що є невід’ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити товар на умовах даного Договору.

2.Ціна на товар і загальна сума Договору.

2.1.     Ціни на Товар встановлюються в національній валюті (гривня).

2.2.     Загальна сума цього Договору складає 299 033 гривні 00 копійок (двісті дев’яносто дев’ять тисяч тридцять три гривні 00 копійок), в т. ч. ПДВ (20%) – 49 838 гривень 83 копійки (сорок дев’ять тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 83 копійки).

2.3.     Ціна на Товар, що відпускається згідно з цим Договором, вказана з урахуванням усіх витрат та податків, що повинні бути сплачені згідно з вимогами законодавства України.

2.4.      Постачальник має право постачати продукти харчування Покупцю за цінами, які є нижчими ніж заявлені в специфікації до Договору. Кількість Товару може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань та потреб Покупця.

2.5.     При постачанні товару в асортименті, за нижчими цінами, можливе коригування його кількості в сторону збільшення, але не вище заявленої загальної суми коштів.

2.6.   Можливе коригування ціни відповідно до зміни ринкової кон’юктури, що оформляється у вигляді додатку до Договору за погодженням сторін або розірвання Договору. Підставою коригування може бути зміна валютного курсу, зміна рівня інфляції, сезонні цінові коливання на сировину, зміна ціни виробника, зміна ціни на паливо-мастильні матеріали. Постачальник зобов’язаний надати документальне підтвердження настанню об’єктивних підстав для підвищення ціни на товар (накладна із зазначенням закупівельної ціни, калькуляція формування кінцевої ціни, середньостатистичні дані на період підвищення ціни), але не пізніше, ніж за 7 днів до зміни ціни.

3.Порядок та строки організації поставки

3.1.     Постачання Товару здійснюється відповідно до заявокПокупця.

3.2.     Заявка на поставку Товару подається Покупцем Постачальникущотижнево.

3.3.     Постачальник здійснює постачання Товару Покупцю протягом кожного наступного тижня (понеділок-п’ятниця) після надходження заявки.

3.4.     При постачанні Товару у відповідності з щотижневою заявкою Покупець може зменшити або збільшити кількість і асортимент Товару, попередивши про це Постачальника, не пізніше як за один робочий день.

3.5.     Датою постачання Товару є дата, коли товар був переданий у власність Покупцю, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

3.6.     Навантажувально – розвантажувальні роботи і доставка продуктів харчування Покупцям здійснюється Постачальником за власні кошти.

4.Порядок та строки розрахунків Покупця з Постачальником

4.1.     Покупець здійснює оплату кожної поставленої партії Товару шляхом безготівкового банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок Постачальника з відстрочкою платежу 30 днів з дня поставки Товарузгідно накладної.

4.2.     У випадку затримки оплати виконаного замовлення на поставку партії Товару Покупцю (відсутність коштів на розрахунковому рахунку), як бюджетною установою, Покупець зобов’язується провести оплату поставленої Постачальником партії Товару протягом 5 днів з дня надходження коштів на розрахунковий рахунок Покупця.

5.Порядок передачі і приймання товару

5.1.     При виникненні претензій по асортименту чи якості Товару Покупець викликає представника Постачальника, складається акт бракеражу, який підписується Покупцем та Постачальником.

5.2.     Неякісний товар повертається Постачальнику.

6.Забезпечення якості Товару

6.1.     Постачальник гарантує якість Товару у відповідності з встановленими стандартами, технічними умовами та надає Покупцю з кожною партією продуктів документи передбачені Законом України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини».

6.2.     Підтвердженням якості товару з боку Постачальника є сертифікат якості, ветеринарне  свідоцтво, погодження асортименту з Сумським міським управлінням Держсанепідемслужби та інші.

6.3      Гарантія якості Товару діє протягом строку, встановленого виробником Товару, та вказаного на упаковці Товару.

6.4.     Якщо протягом гарантійного терміну Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язується замінити дефектний Товар на якісний протягом доби. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше), несе Постачальник.

6.5.     Гарантії Постачальника не розповсюджуються на випадки недодержання правил зберігання.

7.Пакування та маркування Товару

7.1.     Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру Товару та умовам збереження його якості під час транспортування та зберігання.

7.2.     Товар, що надійшов до Покупця розпакованим або у неналежній упаковці, Постачальник повинен замінити за власні кошти.

8. Права та обов?язки сторін.

8.1.     Постачальник зобов?язується:

– постачати Покупцю товари в межах наявного у нього асортименту на умовах даного Договору; – забезпечувати Покупця високоякісним і конкурентноздатним товаром;

– постачати товар у відповідній упаковці, що виключає псування та/або знищення його на період поставки до прийняття товару Покупцем;

– надавати Покупцю відповідну товаросупроводжувальну документацію (видаткову накладну, податкову накладну, товарно-транспортну накладну, документи, що підтверджують якість товару) при кожній поставці товару;

– попереджати Покупця про зміни цін не пізніше 7 днів до фактичної дати поставки товару;

– не розголошувати інформацію про Покупця, отриману при виконанні умов даного Договору;

– при виконанні своїх зобов’язань керуватися даним Договором та вимогами чинного законодавства України.

8.2.     Постачальник має право:

– знайомитись з документацією, або отримувати у Покупця інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;

– за погодженням із Покупцем залучати до виконання своїх зобов’язань третіх осіб;

– вимагати від Покупця своєчасної оплати за поставлений товар, згідно із умовами Договору;

– вимагати від Покупця належного виконання умов даного Договору.

8.3.     Покупець зобов’язаний:

– прийняти та оплатити поставлені товари відповідно до вимог даного Договору;

-при виконанні своїх зобов’язань керуватися даним Договором та вимогами чинного законодавства України.

8.4.     Покупець має право:

– вимагати від Постачальника поставки якісного і конкурентноздатного товару в кількості і строк передбаченого замовленням Покупця і даним Договором;

– вимагати від Постачальника належного виконання його обов’язків.

9.Відповідальність Сторін

9.1.     У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням
зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням
умов, визначених змістом зобов’язання.

9.2.     У разі, якщо Товар, що постачається, не відповідає по якості, Постачальник перераховує на розрахунковий рахунок Покупця штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який проводиться нарахування.

9.3.     У випадку відмови від постачання Товару за цим Договором, Постачальник перераховує на розрахунковий рахунок Покупця штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який проводиться нарахування.

9.4.     Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань за цим Договором.

9.5.     Сторони несуть однакову повну юридичну відповідальність за виконання умов цього Договору.

9.6.     Сторона, для якої виникли обставини, що унеможливлюють виконання зобов’язань за даним Договором, зобов’язана негайно сповістити про це іншу Сторону.

10.Форс-мажорні обставини

10.1.   Сторонизвільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

11.Порядок розв’язання спорів

11.1.   Усі спори, що виникають з цього Договоруабо пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2.   Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства.

12.Термін дії Договору і порядок припинення договірних відносин

12.1.   Договір укладено на термін з _______________________ до __________________________.

12.2.    Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань, взятих на себе за даним Договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

12.3.    Дія Договору може бути припинена у випадку:

–       за згодою Сторін(протягом одного робочого дня);

–       за рішенням суду;

–       в односторонньому порядку Покупцем у разі порушення Постачальником договірних зобов’язань за цим Договором.

13. Прикінцеві положення

13.1.   Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу сторону про їх зміну.

13.2.   Додаткові угоди та додатки до цього Договору є невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

13.3.   Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами сторін та скріплені їх печатками.

13.4.   Цей Договір складений у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

13.5.   З усіх інших питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Юридичні адреси сторін

Покупець: Постачальник:
Сумський дошкільний навчальний заклад Комунальне оптово-роздрібне підприємство
(ясла-садок) №12 «Олімпійський» «Дрібнооптовий»   Сумської міської ради
м. Суми, Сумської обл.      
вул. Нижнє-Сироватська, 29, м. Суми , 40007 вул. Герасима Кондратьєва, 140, м. Суми, 40021
код ЄДРПОУ 21108411 код ЄДРПОУ 06711481
р/р 35411001063418 р/р 26003208532
р/р 35426201063418 МФО 337568 , ФСОУ АТ «Ощадбанк» м. Суми
МФО 837013 ІПН 067114818194
ГУДКСУ у Сумській обл., м. Суми Свідоцтво № 200072703

Завідувач                                                                  Директор

_____________________ Мірошниченко В.О.      __________________________ Летуча Л.М.

М.П.                                                                                                      М.П.

Додаток № 1

до договору № 2

від «___» _______________ 2016р.

Специфікація

№ з/п Найменування продукції Код згідно класифікації Од. вим. Ціна

з ПДВ, грн.

Кількість Сума

з ПДВ, грн.

1. Молоко пастеризоване 2,7 % типу «Добряна» FP/PP1000 г 10.51.1 шт. 11,90 8000 95200,00
Всього по лоту 95200,00
2. Сметана 21% типу «Добряна» FP/PP 400 г 10.51.5 шт. 14,90 1000 14900,00
Всього по лоту 14900,00
3. Масло солодковершкове Селянське 73% типу «Добряна» 200 г 10.51.3 шт. 21,20 3500 74200,00
Всього по лоту 74200,00
4. Сир кисломолочний 9% типу «Добряна» єколин. 200 г 10.51.4 шт. 13,90 2500 34750,00
5. Сир твердий «Чеддер» 45% типу «Добряна» ваговий 10.51.4 кг 99,00 100 9900,00
Всього по лоту 44650,00
6. Яйце куряче 1 гатунок 01.47.2 шт. 2,70 14500 39150,00
Всього по лоту 39150,00
7. Олія типу «Олівія» рафінована дез.вим. 920 г 10.41.5 шт. 28,35 300 8505,00
Всього по лоту 8505,00
8. Горошок зелений консервований 0,5л 10.39.1 шт. 14,60 60 876,00
9. Паста томатна 25% 0,5л, 530г 10.39.1 шт. 16,50 60 990,00
Всього по лоту 1866,00
10. Повидло 10.39.2 кг 19,90 100 1990,00
Всього по лоту 1990,00
11. Лимонна кислота 25 г 20.14.3 шт. 3,50 200 700,00
Всього по лоту 700,00
12. Лавровий лист 1/20 10.84.2 шт. 6,00 100 600,00
13. Цукор ванільний 1/10 10.84.2 шт. 1,50 400 600,00
Всього по лоту 1200,00
14. Сіль фасована 1,5 кг йодована 10.84.3 кг 2,90 400 1160,00
Всього по лоту 1160,00
15. Дріжджі сухі 10.89.1 кг 120,00 30 3600,00
Всього по лоту 3600,00
16. Какао 10.82.1 кг 150,00 20 3000,00
Всього по лоту 3000,00
17. Чай чорний 500г 10.83.1 шт. 65,00 50 3250,00
18. Напій кавовий «Ранок» 100г 10.83.1 шт. 11,50 30 345,00
Всього по лоту 3595,00
19. Печиво в асортименті 10.72.1 кг 31,20 150 4680,00
20. Сухарі панірувальні 10.72.1 кг 9,80 65 637,00
Всього по лоту 5317,00
Всього 299033,00
в т.ч. ПДВ (20%) 49838,83

Покупець

Завідувач                               _________________________ Мірошниченко В.О.

підпис

М.П.

Постачальник

Директор                               __________________________ Летуча Л.М.

підпис

М.П.

№ з/п Найменування продукції Код згідно класифікації Од. вим. Ціна

з ПДВ, грн.

Кількість Сума

з ПДВ, грн.

1. Молоко пастеризоване 2,7 % типу «Добряна» FP/PP1000 г 15511 шт. 11,90
Всього по лоту
2. Сметана 21% типу «Добряна» FP/PP 400 г 15512 шт. 14,90
Всього по лоту
3. Масло солодковершкове Селянське 73% типу «Добряна» 200 г 15530 шт. 21,20
Всього по лоту
4. Сир кисломолочний 9% типу «Добряна» єколин. 200 г 15541 шт. 13,90
Всього по лоту
Сир твердий «Чеддер» 45% типу «Добряна» ваговий 15544 кг 99,00
Всього по лоту
Яйце куряче 1 гатунок 03142 шт. 2,70
Всього по лоту
Борошно пшеничне в/г 15612 кг 6,90
Всього по лоту
Крупа гречана 15613 кг 29,50
Пшоно 15613 кг 8,90
Крупа пшенична 15613 кг 5,95
Крупа перлова 15613 кг 5,95
Крупа ячна 15613 кг 5,95
Пластівці вівсяні 800г «Екстра» 15613 шт. 14,50
Всього по лоту
Рис 15614 кг 22,90
Всього по лоту
Крупа манна 15625 кг 9,00
Всього по лоту
Горох 15331 кг 11,30
Горошок зелений консервований 0,5л 15331 шт. 14,60
Паста томатна 25% 0,5л, 530г 15331 шт. 16,50
Всього по лоту
Макарони в асортименті 15851 кг 9,50
Всього по лоту
Олія типу «Олівія» рафінована дез.вим. 920 г 15421 шт. 28,35
Всього по лоту
Сухофрукти 15332 кг 39,50
Повидло 15332 кг 19,90
Всього по лоту
Лимонна кислота 25 г 15872 шт. 3,50
Лавровий лист 1/20 15872 шт. 6,00
Цукор ванільний 1/10 15872 шт. 1,50
Сіль фасована 1,5 кг йодована 15872 кг 2,90
Всього по лоту
Дріжджі сухі 15898 кг 120,00
Всього по лоту
Какао 15841 кг 150,00
Напій кавовий «Ранок» 100г 15841 шт. 11,50
Всього по лоту
Чай чорний 500г 15863 шт. 65,00
Всього по лоту
Печиво в асортименті 15821 кг 31,20
Сухарі панірувальні 15821 кг 9,80
Всього по лоту
Всього
в т.ч. ПДВ (20%)