Пріоритетні завдання

Завдання діяльності педагогічного колективу на 2019-2020 н.р.

  • виховання патріотичних почуттів і формування досвіду моральної поведінки засобами художньо-естетичної та мовленнєвої діяльності;
  • формування в дошкільників навичок безпечної поведінки та здорового способу життя в предметно-практичній діяльності;
  • вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваціних технологій, інтегративного підходу до організації дитячої життєдіяльності.
01-19

 

СХВАЛЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

педагогічною радою                                     Завідувач ЗДО (ясел-садка)  №12

Сумського ЗДО №12                                     «Олімпійський» м. Суми, «Олімпійський» Сумської області

Протокол   №______                                        _________В. О. Мірошниченко

від «___»    _______  2018 року                      _________ 2019 рік

 

ПЛАН РОБОТИ

Сумського дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) №12 «Олімпійський»

м. Суми, Сумської області

на 2019/2020 навчальний рік

 

ІІ. Завдання діяльності педагогічного колективу на 2019-2020 н.р.

 

Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків і державних вимог  педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на 2018-2019 навчальний рік такі завдання:

  • виховання патріотичних почуттів і формування досвіду моральної поведінки засобами художньо-естетичної та мовленнєвої діяльності;
  • формування в дошкільників навичок безпечної поведінки та здорового способу життя в предметно-практичній діяльності;
  • вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваціних технологій, інтегративного підходу до організації дитячої життєдіяльності

 

ІІІ. Методична робота з кадрами

3.1.  Підвищення педагогічної майстерності

 

 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка

про       виконання

1. Проводити засідання школи передового педагогічного досвіду з проблеми «Організація театралізо-ваної діяльності в ЗДО – ефективний засіб соціалізації дошкільника» 1 р.

у квартал

Вихователі-методисти, Лісовиченко М.М.
2. Організувати педагогічні читання  «Соціально-моральне виховання до-шкільників за ідеями В.Сухомлин-ського. Модель педагогічної роботи» Упродовж року Вихователі-методисти

 

 

3. Продовжити роботу міні-музею одного предмета Упродовж року Вихователі-методисти
4. Забезпечити відвідування педагогами ЗДО усіх методичних заходів міста згідно з наказом управління освіти «Про організацію методичної роботи з кадрами» Упродовж  року Вихователі-методисти
5. Забезпечити участь у проходженні курсів підвищення кваліфікації при Сумському СОІППО спеціалістів:

1.       Бабич С.Ю., вихователь

2.       Кривошап Л.П., вихователь

3.       Палагнюк О.В., вихователь

4.       Шевельова Ю.В., вихователь

5.       Гула А.В., вихователь

6.       Галаган Т.М., вихователь

7.       Гена Л.М., медична сестра старша

Упродовж року

за планом СОІППО

Завідувач ДНЗ
6. Скласти перспективний план прохо-дження атестації педагогічними працівниками вересень

 

Вихователь-методист
7. Видати накази:

–       про підготовку та проведення  чергової атестації;

–       про результати атестації.

Ознайомити з наказами педколектив.

вересень

березень-квітень

 

Завідувач ДНЗ
8. Розробити заходи щодо проведення атестації педагогічних працівників вересень

 

Атестаційна комісія
9. Атестувати таких педагогів:

Мірошниченко В.О.

Мантуліну О.В.

Кравцову І.В.

Руденко Т.Б.

Лісовиченко М.М.

березень

 

Атестаційна комісія
10. Забезпечити участь молодих педагогів у засіданні Школи молодого  педагога-початківця Упродовж року Вихователі-методисти
11. Вивчити та затвердити тематику самоосвіти педагогів ДНЗ. вересень

 

 

 

 

Завідувач ДНЗ,

вихователь-методист

12. Поповнити картотеку проблем, які опрацьовані педагогами в рамках самоосвіти. Упродовж року Вихователь-методист
13. Організувати роботу творчої групи за проблемою «Streem-освіта – новий інтегрований підхід до розвитку, виховання й навчання дітей» вересень

 

Вихователі-методисти, керівник творчої групи Бабич С.Ю.
14. Проводити засідання інформаційного прес-центру щодо ознайомлення з но-винками періодичних педагогічних видань, новітніми педагогічними методиками та технологіями через медіа-простір. Щоквар-тально Шевельова Ю.В.
15. Призначити наставників для мало-досвідчених педагогів:

Палагнюк О.В.– Федорченко Н.М.

Колосок О.А. – Петренко Н.Л.

Момот А.О. – Кривошап Л.П.

Сотник І.С.  – Мантуліна О.В.

Левченко Л.П. – Скиба М.Г.

Колосок О.А. – Федорченко Н.М.

Рудика О.В. – Мантуліна О.В.

Фенченко М.С. – Кравцова І.В.

вересень

 

Вихователі-методисти

 

 

16. Продовжити роботу педагогічного колективу з впровадження інноваційних технологій:

– навчання дошкільників раннього читання за методиками М.Зайцева, Л.Шелестової;

– розвиток мовлення за коректурними таблицями;

– навчання дітей ефективного запам’я-товування через використання  мнемотехніки Г.Чепурного;

– використання педагогічної спад-щини В.О.Сухомлинського, С.Ру-сової;

– психолого-педагогічне проекту-вання;

– казкотерапія;

– оздоровчо-корекційна гімнастика за авторською методикою Ю.М.Коржа «Богатир»;

– елементи теорії розв’язання винахід-ницьких завдань (ТРВЗ);

– соціально-фінансова освіта до-шкільників «AFLATOT»;

– елементи методики М.Монтессорі;

– інформаційно-комунікаційні техно-логії.

Упродовж

року

Вихователі-методисти

 

Вихователі

17. Продовжити роботу з колекціо-нування за різними тематиками в кожній віковій групі. Упродовж року
18. Забезпечити участь педагогів у міських виставках, конкурсах. Упродовж року Завідувач ДНЗ, вихователь-методист
19. Провести діагностику професійного рівня, теоретичних та практичних знань, умінь педагогів, необхідних для співпраці з дітьми, родинами вихованців

 

вересень

травень

 

Вихователь-методист, практичний психолог
20. Продовжити роботу  педагогічної школи для помічників вихователів. Провести засідання:

– рольова гра «Складові взаємодії ви-хователя та помічників вихователя»;

– консультація «Раціональне хар-чування – запорука збереження здоров’я дитини»;

– творча гра «Використання малих фольклорних форм під час оргназіації режимних моментів»;

– семінар «Етика спілкування працівників закладу з батьками вихованців».

 

 

 

вересень

 

листопад

 

січень

березень

Вихователі-методисти,

Педагоги,

Практичний психолог,

Сестри медичні старші

 

 

3.2. Удосконалення професійної творчості

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка

про       виконання

1. Педагогічний плейбек: «Ефективний засіб ситуаційного навчання педагогів» Вересень

 

 

 

Вихователь -методист

 

 

Консультація «Формуємо свідоме

ставлення до школи засобами казки» (профілактика шкільної дезадаптації дошкільників)

 

Вересень

 

Практичний психолог

2. Тренінг «Профілактика емоційного вигорання педагогів» Жовтень Практичний психолог
Семінар-практикум «Театральна

діяльність у закладі дошкільної освіти» (I заняття)

 

Жовтень

Вихователь -методист

 

3. Тренінг «Фізкультурно – оздоровча робота: втілюємо комплексний підхід». Листопад Жуковська Г.П.
4. Майстер – клас «Чарівна кулька казку нам малює» Лютий Лісовиченко М.М.
5. Методичний турнір: Мовлення вихователя – один з основних чинників мовленнєвого розвитку дітей Березень Вихователь -методист

 

 

3.3. Консультації

 

 

Тема

Термін

Відповідальний

Відмітка   про

виконання

1. Система взаємодії спеціалістів, вихо-вателів і батьків у групі компенсуючого типу для дітей із затримкою психічного розвитку

вересень

Учитель-логопед

Кравцова І.В.

2.

 

Як запобігти труднощам адаптації ди-тини до умов дошкільного закладу (для вихователів груп раннього віку)

вересень

Практичний психолог

Богдан О.В.

3.   Створення екобезпечного розви-вального природного середовища на території і в приміщеннях ЗДО для розвитку в дітей раннього віку природничої компетентності та виховання любові до рідного краю.

вересень

Васильченко Т.В.
4.

«Теоретичні засади STREAM-освіти»

 

вересень

Керівник творчої групи Бабич С.Ю.
5. Становлення світогляду індивіда. «Види театру для роботи з дошкільниками»

жовтень

Практичний психолог Богдан О.В.
6. Естетичне виховання найменших за-собами музики та художнього слова

жовтень

Музичний керівник Лісовиченко М.М.
7. Пізнавальний діалог як інтерактивний метод навчання старших дошкільників

листопад

Практичний психолог Богдан О.В.  

 

8. Інтерактивний музей як ефективна форма організації роботи в закладі дошкільної освіти

грудень

Вихователь Петренко Н.Л.
9. Колективні творчі ігри як інструмент соціалізації дитини

грудень

Вихователь Скиба М.Г.
10. Сторітелінг: мистецтво розповідання, або як зацікавити і мотивувати дітей?

січень

Вихователь Бабич С.Ю.
11. Хвилинки безпеки в освітньо-виховному процесі

Лютий

Вихователь

Галаган Т.М.

12. Праця дошкільників у природі

лютий

Вихователь

Мантуліна О.В.

13. Вікові особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку

березень

Учитель-логопед Вихристюк М.І
14. Пізнавальні прогулянки з дошкіль-никами

березень

Вихователь-методист Кравцова І.В.
15. Спільні заняття з батьками – ефективний засіб оздоровлення та соціалізації дошкільників

квітень

Вихователь-методист Мірошниченко Ю.В.
16. Забезпечення необхідного рівня фізичного та психічного розвитку дітей улітку

травень

Завідувач Мірошниченко В.О.

 

 

3.4. Колективний перегляд

 

Зміст роботи

 

Термін Відповідальний Відмітка

про

виконання

До педради №2

Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку для розвитку креативних здібностей і виховання морально-естетичних почуттів

1. Виховання морально-естетичних по-чуттів засобами музейного середо-вища листопад Шевельова Ю.В.

Петренко Н.Л.

 

2. Формування креативних здібностей у дітей дошкільного віку на заняттях художньо-естетичного циклу листопад Мантуліна О.В.

Колосок О.А.

До педради №3

Реалізація інтегрованого підходу в освітньому процесі ЗДО

(педрада-лабораторія)

1.

 

 

 

2.

 

 

Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвої та пошуково-дослід-ницької діяльності.

 

Інтегроване заняття з вирішення завдань фізкультурно-оздоровчого та логіко-математичного напрямку.

січень

 

 

 

 

Бабич С.Ю.

Кравцова І.В.

Сурженко В.І.

Тихенко Н.І.

 

Федорченко Н.М.

Жуковська Г.П.

 

 

До педради №4

Підсумки роботи ЗДО у 2018-2019 навчальному році

1. Визначення рівня сформованості основних компетенцій дітей за Базовим компонентом дошкільної освіти (підсумкові заняття) березень Скиба М.Г.

Кривошап Л.П.

Жирних Я.І.

 

 

 

3.4.  Семінари, консиліуми

 

Зміст роботи

Термін

Відпові-дальний Відмітка

про

виконання

Семінари
1. Модеративний семінар

«STREAM-освіта як інтегрований підхід до навчання та виховання дітей дошкільного віку»

1.    Теоретична сторінка. STREAM-лабора-торія – новий елемент предметно-розвиваль-ного середовища закладу дошкільної освіти.

2.    Гра-стратегія. Соціальний досвід дитини.

3.    Методичні рекомендації щодо створення STREAM-осередків у ЗДО.

4.    Аналіз колективних переглядів із впро-вадження STREAM-освіти в практичну діяльність.

Листопад

 

Керівник творчої групи,

педагоги

 

2.                     Семінар- практикум

«Формування економічної та соціальної компетентностей дошкільників

у дошкільному закладі та сім’ї»

1. Теоретична сторінка. Формування основ соціально-економічної освіти в дітей дошкільного віку.

2. Круглий стіл. Економічне виховання дітей у родині.

3. Колективний перегляд. Формування пер-винної  економічної грамотності дошкіль-ників.

Грудень

 

Вихователі- методисти,

педагоги

 

 

3. Теоретико-практичний семінар

«Формування світогляду дитини в освітньо-інтегрованому середовищі дошкільного закладу»

1. Теоретична сторінка. Особливості форму-вання світогляду дитини.

2. Педагогічна лабораторія. Формування лі-дерських якостей – замовлення часу.

3. Рекомендації психолога. Соціалізація дити-ни в доросло-дитячому співтоваристві.

5. Диспут. Лідерство чи некерованість?

6. Результати моніторингу. Створення умов для формування пізнавального інтересу дошкільників як передумови становлення світогляду.

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вихователі-методисти, педагоги

 

 

 

 

 

Консиліуми
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу

1 засідання

1. Інформаційне повідомлення «Індивідуальні особливості адаптації малюків».

2.  Педагогічні роздуми: чи бути батькам у групі в період адаптації малюків?

3. Рекомендації вихователям щодо організації взаємодії з батьками в період адаптації.

4. Розробка індивідуальних психологічних маршрутів для дітей, які мають низький рівень адаптації.

5. Обговорення та ухвалення рішень ППК.

2 засідання

1. Повідомлення практичного психолога «Ре-зультати реалізації заходів, спрямованих на оптимізацію процесу адаптації дітей з важким ступенем пристосування до нових умов життєдіяльності».

2. Обмін думками про перебіг процесу адаптації малюків до умов дитячого садка.

3. Обговорення та ухвалення рішень ППК.

 

 

жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листопад

 

 

 

Вихователь-методист, практичний психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                  Готовність дітей старшого дошкільного віку

до навчання  у школі

1 засідання

1.  Аналіз рівня психологічної готовності ді-тей до навчання в школі (довідка практичного психолога).

2. Педагогічна лабораторія. Обмін думками щодо готовності дітей до навчання в школі. Характеристики груп дітей-випускників (повідомлення вихователів).

3. Розробка стратегії корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які виявили низький рівень готовності до навчання в школі.

4. Консультація «Співпраця з батьками у фор-муванні психологічної готовності старших дошкільників до школи».

5. Обговорення та ухвалення рішень ППК.

2 засідання

1. Аналіз результативності роботи за інди-відуальними освітньо-розвивальними марш-рутами з дітьми, які виявили низький рівень готовності до навчання в школі  (інформація вихователя-методиста).

3. Обговорення та ухвалення рішень ППК.

 

 

квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

Вихователь-методист, практичний психолог

 

Психолого-педагогічний супровід дітей

з порушеннями мовлення та дітей із затримкою психічного розвитку

1 засідання

1. Інформація «Результати педагогічного  спостереження та логопедичного обстеження вихованців  груп компенсуючого типу для дітей з порушеннями мовлення та дітей груп із затримкою психічного розвитку»

2. Аналіз психологічного спостереження за дітьми, які мають порушення мовлення та затримку психологічного розвитку.

3. Розробка спеціальних корекційно-розви-вальних маршрутів.

4. Визначення напрямків  взаємодії спеці-алістів ЗДО з корекції  мовлення та психічних процесів дітей груп компенсуючого типу.

5. Обговорення та ухвалення рішень ППК

2 засідання

1. Проміжний моніторинг рівня досягнень дітей з порушеннями мовлення та дітей із затримкою психологічного розвитку.

2.  Визначення напрямків подальшої взаємо-дії спеціалістів ЗДО із корекції  мовлення та психічних процесів дітей груп компен-суючого типу.

3. Обговорення та ухвалення рішень ППК

3 засідання

1. Підсумки корекційно-розвивальної роботи за 2018-2019 навчальний рік.

2. Готовність дітей, які мають порушення мовлення та затримку психічного розвитку, до навчання в школі.

2. Обговорення та ухвалення рішень ППК

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

Вихователь-методист, учителі-логопеди,

учителі-дефектологи,

практичний психолог, вихователі груп компенсую-чого типу, музичні керівники, фізкерівник

 

 

3.5. Педради

 

Зміст роботи Термін Відпові-дальний Відмітка

про

виконання

1. Педрада №1

Завдання освітньо-виховної роботи

на 2018-2019 навчальний рік

1. Затвердження складу педагогічної ради. Вибори секретаря педагогічної ради (голосування).

2. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

3. Вісті з серпневої конференції педагогічних працівників міста Суми.

4. Обговорення  інструктивно-методичних рекомендацій «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році» (Додаток 1 до листа МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386); «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (Додаток до листа МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249).

5. Ознайомлення з наказом управління освіти і науки Сумської міської ради від 21.06.2018 №505 «Про організацію роботи з пеагогічними кадрами закладів дошкільної освіти міста у 2018-2019 навчальному році».

6. Проблемний аналіз роботи дошкільного навчального закладу в літній оздоровчий період 2018 року.

7. Про організацію освітнього  процесу в ЗДО на основі творчого підходу та реалізації чинних програм розвитку, навчання та виховання дітей. Обговорення та затверд-ження навчального плану роботи ЗДО.

8. Затвердження:

– освітніх програм (додаткових, комплексних, парціальних, варіативних);

– методичних посібників для освітньо-виховної роботи на 2018-2019 навчальний рік.

9. Затвердження форм планування освітньо-виховного процессу на 2018-2019 навчальний рік.

10. Затвердження складу творчої групи.

11. Схвалення  перспективного плану прохо-дження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками.

12. Обговорення та затвердження розкладів, графіків роботи гуртків, студій на 2018-2019 навчальний рік.

13. Огляд-коментар сучасної нормативної ба-зи, методичної літератури, інтернет-публі-кацій з питань організації освітнього процесу в дошкільному закладі.

14. Аналіз оснащення предметно-розвиваль-них осередків у всіх вікових групах. Підго-товка приміщень ЗДО до нового навчального року (за результатами оперативного вив-чення).

15. Схвалення рішення педагогічної ради.

 

29.08.

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Педрада №2

Організація театралізованої діяльності дітей дошкільнго віку для розвитку креативних здібностей і виховання морально-естетичних почуттів

1.     Аналіз виконання рішень, ухвалених на попередньому засіданні педагогічної ради.

2.     Доповідь. Організація музично-театра-лізованої діяльності з дітьми дошкільного віку. Використання різних видів театру.

3.   Співдоповідь. Формування естетичної культури в дитини в процесі театралізовано-ігрової діяльності та активізація дошкіль-ників засобами театралізованої педагогіки.

4.     Творча гра «У королівстві Театралізованої гри».

5.     Роль театралізованої діяльності в корек-ційно-розвивальній роботі в групах компен-суючого типу для дітей із порушеннями мовлення та затримкою психічного розвитку (педагогічне дослідження).

6.   Результати діагностування педагогів та дітей з теми «Театралізована діяльність у ЗДО».

7.   Стан організації театралізованої діяльності в групах для дітей молодшого дошкільного віку (за результатами тематичного вивчен-ня).

8.   Затвердження рішення педагогічної ради.

 

29.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Педрада №3

Реалізація інтегрованого підходу

в освітньому процесі ЗДО

(педрада-лабораторія)

1.       Аналіз виконання рішень, ухвалених на попередньому засіданні педагогічної ради.

2.       Доповідь. Організаційно-педагогічні умо-ви побудови освітнього процесу на засадах інтеграції.

3.       Майстер-клас. Інтегрування освітнього процесу.

4.       Формування життєвої компетентності дошкільників під час інтегрованих занять (перегляд відеозапису інтегрованих занять, їх аналіз).

5.       Психолого-педагогічний супровід соціалі-зації дитини з особливими освітніми проблемами (обговорення за круглим столом).

6.       Особливості організації проведення інтег-рованого заняття (складання пам’ятки шляхом мозкового штурму).

7.       Затвердження рішення педагогічної ради.

 

28.02.

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Педрада №4

Підсумки роботи ЗДО

у 2018-2019 навчальному році

1.    Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

2.    Аналіз виконання навчального плану роботи ЗДО на 2018-2019 навчальний рік. Екран індивідуальної участі педагогів ЗДО в методичній роботі закладу.

3.    Творчі звіти педагогів про підсумки освітньо-виховної роботи з дошкільниками.

4.    Звіт про підсумки роботи практичного психолога.

5.    Звіт про підсумки корекційно-розви-вальної роботи вчителів-логопедів.

6.    Звіт про роботу творчої групи.

7.    Звіт про підсумки медичної роботи у 2018-2019 навчальному році.

8.    Стан соціально-психологічної та емо-ційно-вольової готовності старших дошкіль-ників до навчання в школі.

9.    Результати моніторингового вивчення сформованості основних компетенцій дітей за Базовим компонентом дошкільної освіти.

10.   Обговорення та затвердження плану роботи на літній оздоровчий період 2019 року.

11.   Затвердження рішення педагогічної ради.

 

29.05.

 

 

Завідувач

 

 

 

3.6.  Робота  з молодими спеціалістами

 

Зміст роботи Термін Форма проведення Відпові-дальний Відмітка про

Виконання

1. Виявлення рівня теоретичної підготовленості та професійної майстерності молодих спеціа-лістів. вересень Анкетування, співбесіда

 

 

Вихователі-методисти
2. Надання індивідуальних консуль-тацій за результатами анке-тування та співбесід. вересень Консультації Вихователі-методисти, практичний психолог
3. Проведення співбесід за резуль-татами роботи впродовж місяця, кварталу, року. жовтень

грудень

березень

травень

Співбесіди Вихователі-методист, практичний психолог
4. Ознайомлення педагогів із планом роботи школи педмай-стерності (згідно з планом роботи ІМЦ), визначення слухачів. вересень Інформація

 

Вихователі-методисти
5. Проведення засідання Школи молодого педагога-початківця за темами:

–  «Барометр педагогічної актив-ності»

– «Креативні підходи до ство-рення розвивального середо-вища»;

– «Співпраця педагогів та батьків заради безпеки малюків»;

– «Проводимо та аналізуємо заняття»;

– «Творчі ігри. Методичні ре-комендації щодо проведення та організації конструкторсько-будівельних, сюжетно-рольових та дидактичних ігор»;

– «Методичні рекомендації щодо організації СХД».

вересень

 

 

жовтень

 

 

листопад

 

 

лютий

 

 

березень

 

 Анкетування

 

 

Консультація

 

Співбесіда

 

 

Практикум

 

Методичні посиденьки

 

 

 

 

 

Вихователі-методисти, практичний психолог,

педагоги-наставники

 

 

 

 

 

 

ІV.   Вивчення  стану організації життєдіяльності  дітей

 

Зміст роботи Мета контролю Форми контролю Групи Термін Відпові-дальний Відмітка про вико-нання
1. Готовність ДНЗ до нового нав-чального року До педради Оперативний Всі групи серпень-вересень

 

 

Завідувач ДНЗ,

вихователі-методисти,

2. Стан ведення ділової доку-ментації

 

До наради при завіду-вачі Поперед-жувальний

 

Всі педа-гоги Упродовж року Завідувач ДНЗ,

вихователі-методисти

3. Стан фізкуль-турно-оздоровчої роботи:

–    дотримання режи-му дня, організації роботи груп з урахувавнням специ-фіки сезону;

–    забезпечення рухового режиму впродовж дня;

–    організації та проведення денних прогулянок;

–    виконання санітар-ного режиму;

–    проведення фізкультурно-оздо-ровчих заходів, фізкультурного доз-вілля;

–    виховання культу-рно-гігієнічних на-вичок у дітей;

–    організація трудо-вого виховання.

До наради при завіду-вачі Оперативний Всі групи Упродовж року Завідувач, вихователі-методисти, сестри медичні старші
3. Визначення рівня сформованості осно-вних компетенцій дошкільників До педради Порівняль-ний Всі групи Щоквар-тально Вихователі-методисти, практичний психолог

 

4. Організація театралізованої діяльності

 

До педради Тематичний Групи для дітей молодшого дошкіль-ного віку Листопад

2018

Завідувач ДНЗ,

вихователь-методист

5. Організація трудової діяльності дітей до-шкільного віку До педради Тематичний Групи для дітей старшого дошкіль-ного віку Грудень

 

Завідувач ДНЗ,

вихователі-методисти

6. Стан організації харчування дітей До наради при завіду-вачу Тематичний  Всі групи Лютий

 

Завідувач ДНЗ,

вихователі-методисти

7. Використання інно-ваційних технологій на заняттях з му-зичного виховання

 

До наради при завіду-вачу Тематичний Музичні керів-ники Березень

 

Завідувач ДНЗ,

вихователі-методисти, керівники гуртків

8. Моніторинг роботи наставників із вихо-вателями-початкі-вцями. До педго-дини Вибірковий Педа-гоги-настав-ники Травень

 

Завідувач ДНЗ,

вихователі-методисти

9. Стан техніки безпеки в дошкільному зак-ладі До наради при завіду-вачу Оперативний Всі примі-щення ДНЗ, терто-рія Два рази на рік Завідувач ДНЗ,

вихователі-методисти,

заступник завідувача ГР.

10. Організація життя дітей та стан навчально-виховної роботи До наказу Комплексний Група для дітей середнього дошкільного віку «АБВГ-Дейка» Квітень

 

Завідувач ДНЗ,

вихователі-методисти, члени комісії

11. Результатив-ність корекційно-розвива-льної роботи в групах для дітей з порушеннями мовлення  До наради при завіду-вачу Оперативний Групи для дітей з пору-шеннями мовлен-ня квітень Завідувач ДНЗ,

вихователі-методисти

12. Виконання рішень попередніх педагогічних рад До педго-дини Вибірковий Всі педагоги Упродовж року Завідувач ДНЗ,

вихователі-методисти

13. Дотримання са-нітарних та гігі-єнічних вимог у групах та на харчоблоці До наради при завіду-вачу Оглядовий Всі групи, харчо-блок Упродовж року Завідувач ДНЗ, вихователі-методисти, сестри медичні старші
14. Медико-педагогіч-ний контроль за станом фізичного розвитку дітей До педго-дини Контрольні заняття Всі

групи

листопад-

травень

Вихователі-методисти, сестри медичні старші
15. Самоосвіта педагогів До педго-дини Епізодичний Всі педа-гоги лютий Вихователь-методист

 

 

  1. V. Організаційно-педагогічна робота

5.1.Заходи взаємодії дошкільного закладу зі школою

 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка

про виконання

Взаємодія педагогічних колективів
1. Скласти і обговорити спіль-ний план заходів ЗДО і ЗОШ 27 та Сумським закладом загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів №21 Сумської міської ради,  на новий навчальний рік.

вересень Вихователі-методисти,

завуч ЗОШ

 

 

 

2. Проаналізувати стан адаптації першокласників-випускників ЗДО. жовтень

 

Практичні психологи ЗДО

і ЗОШ

3. Провести конференцію «Збереження та зміцнення здоров’я дітей – пріо-ритетний напрям діяльності педагогічних колективів» жовтень

 

Вихователі-методисти,

завуч ЗОШ,

лікар-педіатр

4. Організувати взаємовід-відування уроків у школі та занять у старших групах ЗДО вихователями старших груп ЗДО і вчителями початкової школи Упродовж року

 

Вихователі-методисти,

завуч ЗОШ

 

 

4. Провести засідання круглого стола «Готуємо до школи не лише дітей, а й батьків» грудень

 

Вихователі-методисти,

завуч ЗОШ

 

 

 

 

 

 

Взаємодія дитячих колективів
6. Організувати участь дітей старшого дошкільного віку в спільних з учнями перших класів заходах: свята Першого та Останнього дзвоника, свята Прощання з букварем Упродовж року Вихователь-методист
7. Відвідування дітьми стар-шого дошкільного віку школи, ознайомлення з її специфічною побудовою (кабінети з різних навчаль-них предметів, спортивна зала, їдальня, бібліотека, великі коридори тощо)  

 

Робота психологічної служби
7. Провести психодіагнос-тичну роботу з шести-річними дітьми, спрямовану на виявлення рівня та особливостей розвитку кожної дитини, її готовності до навчання грудень-квітень Практичний психолог ДНЗ
8. Запросити практичних пси-хологів шкіл для озна-йомлення з протоколами психолого-педагогічного обстеження дітей старшого дошкільного віку

 

квітень Вихователь-методист

 

Робота з батьками
9. Провести Тиждень майбутнього першокласника (психолого-педагогічне проектування) квітень Вихователь-методист, вихователі старших груп, практичний психолог
10. Провести батьківську кон-ференцію «Самоцінність до-шкільного дитинства і пи-тання підготовки дитини до школи» травень Вихователь-методист,

завуч ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Соціальний патронат

 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Провести  облік дітей дошкіль-ного віку мікрорайону. Взяти на облік дітей 5-6-річного віку, не охоплених дошкільною освітою До 05 вересня Вихователь-методист

 

2. Ознайомитись з умовами життя і виховання дітей у сім’ях, виявити причини невідвідування ДНЗ, надати консультативну допомогу Упродовж року Практичний психолог,

вихователі

 

 

3. Проводити дні відкритих дверей для батьків, діти яких не відвідують дошкільний заклад 2 рази на рік Вихователі-методисти

 

4. Запрошувати батьків і дітей на свята та розваги в дошкільний заклад Упродовж року Вихователь-методист

 

 

5.3. Робота з батьками

 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітки Відмітка про

виконання

Організаційна робота
1. Узгодити  тематику   гру-

пових батьківських зборів на нараді при завідувачу.

 

До 12 вересня Завідувач ЗДО, вихователі-методисти Плани роботи
2. Включити до тематики батьківських зборів пи-тання національно-пат-ріотичного, фінансово- економічного виховання дошкільників, формування здоров’язбережувальної компетентності дошкі-льників.

 

До 12 вересня Завідувач ЗДО,

вихователі

План та графік проведення
Просвітницька робота з батьками
1. Ознайомити батьків, або осіб, які їх замінюють, з документами, що регламентують ді-яльність дошкільного закладу через інди-відуальні та індиві-дуально-групові форми роботи Вересень Завідувач ЗДО, вихователі-методисти, вихователі Бесіди, консультації, інформаційні стенди
2. Ознайомити батьків, або осіб які їх замінюють, з правилами прийому дітей  до ЗДО правилами проведення щеплення дітей. Під час прийому

до ЗДО

Завідувач ЗДО, вихователі-методисти, сестри медичні старші Бесіди, пам’ятки, індивідуальні консультації
Пропагування освітньої діяльності дошкільного закладу
1.
Надавати батькам інформацію про умови перебування дітей у ЗДО, історію, досяг-нення та традиції закладу через інфор-маційні стенди з фотоматеріалами, бук-лети, інтернет-сайт ЗДО, відкриті групи в соціальній мережі Facebоok.
Постійно Завідувач ЗДО, вихователі-методисти, педагоги  Інформаційні та презентаційні стенди, веб-сайт,  відкриті групи в соціальній мережі Facebоok.
2. Організовувати екскурсії  по ЗДО у Дні відкритих дверей Щоквартально Завідувач, вихователі- методисти План проведення Днів відкритих дверей
3. Створити рекламні бук-лети з інформацією про освітню діяльність груп

Вересень Вихователі-методисти, вихователі Інформаційні буклети, баннери
4. Оформити наочні кон-сультативні матеріали для батьків відповідно до річних завдань із основних напрямів роботи закладу До 01 жовтня Вихователі-методисти, вихователі Інформаційні буклети, папки-пересувки
5. Організувати перегляд різних форм роботи з дітьми в рамках прове-дення Днів відкритих дверей  за темами:

«Маленькі таємниці ве-ликої економіки та чарівний світ енерго-збереження»;

«Це моя Україна, що як тато і мама, одна»;

«У театрі зростаємо – творимо і граємо!»

Упродовж року Вихователі-методисти, вихователі
Визначення потреб родин та особливостей виховання дітей у сім’ях
1.
Шляхом вивчення доку-ментів і початкових відо-мостей про дитину, яка поступила до ДНЗ, анке-тування, індивідуальних співбесід вивчити та зробити аналіз соці-ально-педагогічних факторів сімейного вихо-вання дітей (відомості про батьків, їхній вік, освітній рівень, місце роботи, житлові умови, склад сім`ї, тип сім`ї, проблеми сімейної педа-гогіки та ін.).

 

Вересень Педагоги Ділова документація
2. Виявити та  поновити банк даних дітей соціально незахищених, пільгових і вразливих категорій; спланувати індивідуальні форми роботи з такими родинами; скласти соціальні паспорти груп Серпень-вересень Практичний психолог Соціальний паспорт
3. Провести діагностичне анкетування батьків з метою виявлення запитів щодо тематики консуль-тацій та проблем сімейної педагогіки. Вересень Педагоги Анкетування
Загальні батьківські збори
1. 1. Пріоритетні напрямки роботи дошкільного закладу в 2018/2019 навчальному році.

2. Дитяча істерика: чому виникає і як її подолати.

3. Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дошкільників.

4. Обрання голови батькі-вського самоврядування закладу дошкільної освіти.

 

вересень Завідувач Протокол
2. Підсумки роботи до-шкільного закладу за 2018-2019 навчальний рік.

Взаємодія батьків та педагогічного колективу ЗДО із питань патріо-тичного виховання до-шкільників (обмін родин-ним досвідом).

Роль батьків у формуванні навичок особистої гігієни дітей дошкільного віку.

Організація літнього оздо-ровлення дітей

Травень Завідувач Протокол  
Пропагування педагогічних знань
1. Дискусійно-семінарське заняття з елементами тре-нінгу «Шкідливі й марні батьківські прийоми ви-ховання» Жовтень Вихователі-методисти, практичний психолог План проведення
2. Організовувати  виставку дитячої та сімейної твор-чості «Світ очима дітей». Березень Вихователі Виставки
3. Провести ярмарки родинних талантів «Золоті руки» жовтень

січень

Вихователі-методисти, вихователі Ярмарки
4. Продовжити роботу педа-гогічної  бібліотеки для батьків Упродовж року Вихователі-методисти, педагоги Педаггічна бібліотека
5. Надавати адресну допомогу батькам через шляхом відвідування родин удома Упродовж року Практичний психолог, вихователі Педагогічний порадник  
Залучення батьків до участі в освітньому процесі
1. Залучати батьків до участі в спортивних та музичних  святах, розвагах, тематичних заходах, конкурсах, проектах, акціях. Упродовж року Педагоги План роботи  
2. Залучити батьків до участі в психолого-педагогічному проекті «Дітям про економіку, енергозбере-ження та заощадливість» Упродовж року Вихователі старших груп Психолого-педагогічний проект  
3. Залучати батьків до оформлення сімейних презентацій та виставок «Мій малюк», «Літній від-починок», «Улюблені справи моєї дитини вдома», «Зимові розваги з батьками» Упродовж року Педагоги Презентації, виставки  
4. Залучати батьків до благо-устрою території ЗДО, облаштування ігрових майданчиків, оснащення предметно-ігрового роз-вивального середовища в групових приміщеннях через різні інтерактивні форми співпраці Уподовж року Завідувач, заступник завідувача господарства, вихователі    
5. Проводити засідання голів батьківського самоврядну-вання ЗДО Щоквартально Завідувач Протокол  
Звітування перед громадськістю
1. Звіт завідувача про свою діяльність у 2018-2019 навчальному році перед педагогічним колективом та батьківською громадою.  травень Завідувач ЗДО Протокол

 

5.4. Батьківські збори в групах

 

№ з/п Зміст роботи Термін проведення Відпові-

дальні

Примітка
Групи раннього віку
1. Особливості вікового періоду та адаптація малюків до умов ЗДО вересень вихователі груп
2. Виховання здорової дитини в сучасній сім’ї січень вихователі груп
3. Розвиваємо мовлення з колиски квітень вихователі груп
Групи молодшого дошкільного віку
1. Особливості психічного і фізичного розвитку дітей 4-го року життя вересень вихователі груп
2. Дитячий садок і сім’я – єдиний простір дитинства січень вихователі груп
3. Як вдома розвивати здібності дитини? квітень вихователі груп
                                      Групи середнього дошкільного віку
1. Особливості психологічного і фізич-ного розвитку дітей 5-го року життя вересень вихователі груп
2. Виховання економічної культури дітей у родині січень вихователі груп
3. Родинні джерела духовності квітень вихователі груп
       Групи старшого дошкільного віку
1. Особливості психологічного і фізичного розвитку дітей 6-го року життя. Цілісний підхід педагогів і батьків до розвитку, виховання, підготовки до школи старших дошкільників вересень вихователі груп
2. Формування в дошкільників елемен-тарних фінансових знань та економічної культури січень вихователі груп
3. Гармонія родинних стосунків різних поколінь – необхідна умова родинного виховання квітень вихователі груп

 

 

 

VІ. Робота методичного кабінету

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1. Скласти          розподіл організації освітньої  діяльності на 2018-2019 навчальний рік

вересень

Вихователі-методисти

2. Розробити розпорядок  дня для   кожної вікової групи

вересень

Вихователі-методисти

3. Поновити                інформацію

на інформаційному стенді

«Педагогічний вісник»

вересень

Вихователі-методисти

4. Скласти         електронну картотеку, анотації   до   новинок методичної літератури

Упродовж року

Вихователі-методисти

5. Здійснити передплату

періодичних видань на 2019 рік

листопад

Вихователі-методисти

6. Налагодити зв’язки з методичною службою міста, методичними службами інших дошкільних закладів

Упродовж року

Вихователі-методисти

 

7. Здійснювати ведення документації відповідно до Примірної інструкції з діловодства в дошкільних навчальних закладах

Упродовж року

Вихователі-методисти

8. Скласти та затвердити перспек-тивні плани атестації та курсів підвищення кваліфікації

вересень

Вихователі-методисти

9.

Організувати  роботу гуртків:

–     зображувальної діяльності «Чарівний пензлик»;

–     театралізованої діяльності «Театральні промінці»;

–     музичної діяльності «Веселі музики»

–     хореографічної діяльності

«Веселка»;

–  народознавства «Я маленький

сумчанин».

вересень

Вихователі-методисти, керівники гуртків

10. Поповнити методичний фонд:

– інструктивно-методичними, директивними документами;

– методичною, науковою, довід-ковою літературою;

-наочно-дидактичними посібниками;

– матеріалами з вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи педагогів-дошкільників.

Упродовж року

Вихователі-методисти

11. Організувати постійно діючі  виставки:

–      «Готуємося до педради»;

–      «Новинки методичної літератури»;

–      «Наші педагогічні знахідки»;

–      «Атестаційний марафон».

 

Упродовж року

Вихователі-методисти

12. Надсилати кращий досвід педагогів закладу до періодичних фахових видань України

Упродовж року

Вихователі-методисти

13. Здійснювати індивідуальне кон-сультування педагогів з метою підвищення їх професійного рівня, ефективності педагогічної діяльності

Упродовж року

Вихователі-методисти

14. Систематично поновлювати матеріали на інтернет-сайті ДНЗ

Упродовж року

Вихователі-методисти

15. Поповнити педагогічну бібліотеку для батьків

Упродовж року

Вихователі-методисти

16. Організувати роботу по узагальненню досвіду роботи  вчителя-логопеда Вихристюк М.І «Використання ІКТ у корекційній роботі вчителя-логопеда під час проведення індивідуальних та підгрупових занять»

Упродовж року

Вихователі-методисти

Вихристюк М.І.

17. Вивчати систему роботи педагогів, які підлягають атестації

Упродовж року

Вихователі-методисти, члени атестаційної комісії

18. Провести заключний етап атестації педагогічних працівників у вигляді «Тижня педагогічної майстерності». Оформити атестаційні ма-теріали.

березень

Атестаційна комісія

19. Розробити методичні реко-мендації «Використання нетрадиційних технік у зображувальній діяльності»

Лютий

Вихователі-методисти

20. Розробити методичні реко-мендації щодо проведення інтегрованих занять

квітень

Вихователі-методисти

21.

Провести конкурси, огляди:

–   спортивних куточків;

– родинних театрів «Веселка талантів»;

–   батьківських куточків.                                                

грудень

 

лютий

березень

Вихователі-методисти

22.

Провести огляд конкурс «Куточків театралізованої діяльності»

листопад

23.

З метою художньо-естетичного розвитку дошкільників, а також залучення батьків до співпраці, провести конкурси на краще оформлення груп до Осіннього свята, Новорічних свят, Свята весни. мами та усіх жінок, Великодня (серед всіх вікових груп)

Упродовж року

Вихователі-методисти

23.

Провести тижні:

–  здоров’я;

– театру;

– безпеки життєдіяльності.

листопад

березень

квітень

Вихователі-методисти

24. Розробити для педагогів довідкові таблиці:

–          «Нетрадиційні техніки малю-вання»;

–          «Роль вихователя на музич-ному занятті»;

–          «Орієнтовний зміст роботи музичного керівника та вихователів з музично-театральної діяльності»;

–          «Типи музичних занять»;

–          «Види театру для роботи з дошкільниками»

Березень

Вихователі-методисти

25. Розробити анкети,  підготувати консультації, пам’ятки для педагогів та батьків  з питань  художньо-естетичного розвитку дошкільників

листопад

Вихователі-методисти, практичний психолог

26. Організувати виставку методич-ної літератури «Сучасні підходи до художньо-естетичного роз-витку дошкільників»

грудень

Вихователі-методисти

27. Оформити добірку матеріалів з організації театралізованої діяльності «Затія-дивоглядія, або як зробити ляльковий театр другом кожної дитини»

квітень

Вихователь-методист Мірошниченко Ю.В., Лісовичко  М.М.

28. Поповнити матеріали папки «Вчимося спілкуватися укра-їнською» новими консуль-таціями, методичними рекомен-даціями

травень

Вихователі-методисти,

вихователь

Сотник І.С.

29. Розробити для педагогів:

–          довідкову таблицю «Зовнішні ознаки втоми у дітей під час занять з фізичної культури;

–          методичні рекомендації «Створення безпечних умов під час занять з фізкультури»;

–          пам’ятку «Орієнтовна струк-тура фізкультурно-оздоровчої прогулянки»

лютий

Вихователі-методисти

30. Підготувати виставку методич-ної літератури «Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО»

лютий

Вихователі-методисти

31. Організувати проведення фото-виставки за участю батьків  «Маленькі природолюби»

квітень

Вихователі-методисти

32. Виготовити папки-пересувки, розробити методичні рекомен-дації, пам’ятки для вихователів та батьків з питань організації літнього оздоровлення дошкіль-ників

травень

Вихователі-методисти

 

ІІ. Адміністративно-господарська діяльність

7.1. Укріплення матеріально-технічної бази

 

Зміст роботи

Термін

Відпові-дальний

Форма фіксування

Відмітка про

виконання

Організаційна робота

1.

Здійснити комплектування дошкіль-ного закладу педагогічними кадрами на 2017-18н.р.

вересень

Завідувач

Наказ  

 

2.

Провести тарифікацію педагогічних працівників

вересень

Завідувач

Наказ
3.

Здійснити комплектацію вікових груп відповідно до віку дітей

До 10 вересень

Завідувач

Списки
4.

Розробити заходи щодо підготовки ДНЗ до опалювального сезону

До 20 вересня

Завідувач, заступник завідувача ГР

Заходи
5.

Оформити річний статистичний звіт

До 01 січня

Завідувач

Звіт
6.

Здійснювати аналіз стану захворюваності та відвідування дітей

Щоквар-тально

Завідувач, сестри медичні старші

Узагальнені дані
7.

Здійснювати аналіз стану харчування дітей

Щоквар-тально

Завідувач, сестри медичні старші

Узагальнені дані
8.

Здійснювати контроль за дотри-манням санітарного стану в групах та на ділянках дошкільного закладу.

Щомісяця

Завідувач, сестри медичні старші

Узагальнені дані
9.

Затвердити графік відпусток працівників

До 25 грудня

Завідувач

Графік
Зміцнення матеріально-технічної бази
1.

Поліпшити матеріально-технічну базу дошкільного закладу згідно з планом-завданням

Упродовж року

Завідувач, заступник завідувача ГР

План-завдання
2.

Поповнювати медичний кабінет лікарськими засобами та медичними препаратами для надання невід-кладної допомоги

Упродовж року

Завідувач, сести медичні старші

План-завдання
3.

Забезпечувати ДНЗ миючими, чистячими, дезинфікуючими засо-бами для дотримання належного санітарного стану приміщень

Упродовж року

Заступник завідувача ГР

Інформація до виробничої наради
4.

Придбати комп’ютерну техніку для роботи музичних керівників

Упродовж року

Заступник завідувача ГР

Акт
5.

Поновити та поповнити м’який інвентар

Упродовж року

Кастелянка

Акт
6.

Поновити обладнання спортивної зали

Упродовж року

Заступник завідувача ГР

Акт
7.

Поновити ігрове обладнання на дитячих майданчиках відповідно до віку дітей.

Упродовж року

Завідувач

Акт
8.

Поповнювати предметно-розвиваль-ні осередки в усіх вікових групах ігровим та дидактичним матеріалом.

Упродовж року

Вихователі-методисти

Акт
9.

Оформити стенди «Фізкультурний порадник», «Логопедичний вісник», «Життя дошкільного закладу»

Упродовж року

Завідувач, вихователі-методисти, заступник завідувача ГР

Акт
10.

Висадити зелені насадження, квіти

квітень

Заступник завідувача ГР

Акт
11.

Замініти вікна в методичному кабінеті, спортивній залі

Упродовж року

Заступник завідувача ГР

Акт
Фінансово-господарська діяльність
1.

Здійснювати аналіз використання бюджетних коштів

Щоквар-тально

Завідувач, бухгалтер

Протокол наради при завідувачу
2.

Аналізувати заборгованість по батьківській платі

Щомісяця

Завідувач, бухгалтер

Довідка
3.

Контролювати спільно з бать-ківським комітетом викорис-тання позабюджетних коштів

Щоквар-тально

Завідувач, члени батьківсь-кого комітету

Протокол засідання б/к
4.

Здійснювати своєчасне списан-ня інвентарю, іграшок та матеріалів.

IV квартал

Матеріаль-но-відпові-дальні особи

Акт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Загальні збори колективу

 

Зміст роботи Термін Відпові-дальний Форма фіксування Відмітка про виконання
1.

 

 

 

1. Звіт про результати ос-вітньої діяльності, медичної та господарської роботи за 2017-2018 навчальний рік.

2. Визначення напрямів со-ціально-економічного розвит-ку закладу.

3. Вибори дорадчих органів управління ДНЗ: ради ЗДО, комісії з питань охорони праці, ради з питань хар-чування.

4. Готовність технічних служб ЗДО до функціонування в новому навчальному році.

5. Дотримання вимог інс-трукцій з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, охорони праці, техніки безпеки, проти-пожежної безпеки.

жовтень Завідувач, голова ПК, заступник завідувача ГР

 

 

Протокол
2. 1. Звіт завідувача ЗДО та го-лови ради ЗДО з питань статутної діяльності закладу дошкільної освіти.

2. Психологічний клімат у ко-лективі.

3. Затвердження основних на-прямів удосконалення освіт-нього процесу і розвитку матеріальної бази  дошкіль-ного навчального закладу.

травень Завідувач,

голова ради ДНЗ, практичний психолог,

вихователі-методисти

Протокол

 

 

7.3. Виробничі  наради

 

Зміст роботи Термін Відпові-

дальний

Форма фіксування Відмітка про виконання
1. 1. Інформація до нового навчального року.

2. Звіт про стан проведення літньої оздровлювальної кампанії.

3. Правила внутрішнього тру-дового розпорядку закладу.

4. Затвердження графіків роботи всіх служб ЗДО.

5. Інструкції з охорони праці, техніки безпеки

5. Охорона життя і здоров’я дітей. Попередження дитячого травматизму.

6. Технічний стан споруд.

вересень Завідувач, сестри медичні старші, заступник завідувача ГР

 

Протокол
2. 1. Аналіз стану захворюваності та відвідування дітей за 2018 рік. Заходи щодо зміцнення здоров’я дітей.

2.  Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу.

3. Законодавство України про охорону праці.

4. Аналіз стану харчування за 2018 рік.

грудень Завідувач, сестри медичні старші, заступник завідувача ГР

 

Протокол
3. 1.  Аналіз дотримання лімітів та режиму економії виробничих ресурсів. Збереження соціаль-ного майна.

3. Матеріальне забезпечення закладу дошкільної освіти.

4. Підготовка до літнього оздоровчого періоду 2019 року.

травень Завідувач, сестри медичні старші, заступник завідувача ГР

 

Протокол

 

 

7.4. Наради при  завідувачеві

 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Ознайомлення з матеріалами та рекомендаціями серпневої конференції та секційних засідань.

Про результати обліку дітей по мікрорайону.

Про організацію соціального патронату.

Про підготовку та проведення консиліумів щодо організації роботи з дітьми в групах компенсуючого типу.

вересень Завідувач, практичний психолог, учителі-логопеди
2. Про атестацію педагогічних працівників.

Про підготовку до проведення консиліуму щодо адаптації дітей раннього віку.

жовтень Завідувач, практичний психолог
3. Аналіз проведення осінніх свят та розваг у дошкільному закладі.

Про дотримання працівниками закладу правил внутрішнього трудового розпорядку.

Про підсумки інвентаризації матеріальних цінностей у ЗДО.

листопад Завідувач, вихователі-методисти, ммузичні керівники, бухгалтери
4. Про стан батьківської плати за харчування.

Про підготовку та проведення новорічних ранків у дошкільному закладі.

грудень Завідувач, вихователі-методисти, бухгалтери
5. Про виконання плану-завдання щодо покращення матеріальної бази закладу.

Про затвердження графіка відпусток працівників на 2019 рік.

січень Завідувач, заступник завідувача ГР
6. Про стан харчування дітей у ЗДО.

Про організацію та проведення режимних моментів, участь помічників вихователів у них.

Про температурний режим у закладі.

лютий Завідувач, сестри медичні старші, заступник завідувача ГР
7. Про стан організації гурткової роботи.

Про підготовку документації для психолого-педагогічного  вивчення дітей з порушеннями мовлення.

березень Завідувач, вихователі-методисти, учителі-логопеди
8. Про результати атестації педагогів ЗДО.

Про результативність корекційно-розвивальної роботи з дітьми в групах компен-суючого типу.

Про підготовку та проведення консиліуму щодо підготовки дітей до навчання в школі.

квітень Завідувач, вихователі-методисти, учителі-логопеди, практичний психолог, вихователі
9. Про стан батьківської плати.

Про підготовку до літнього оздоровчого періоду. Про санітарний стан території ДНЗ.

травень Завідувач
10. Про стан ведення документації   працівниками закладу.

Про стан ведення журналів відвідування дітей.

Про стан фізкультурно-оздоровчої роботи.

Щомісяця

 

Завідувач, вихователі-меттодисти, сестри медичні старші
11. Дотримання санітарних та гігі-єнічних вимог у групах та на харчоблоці Щомісяця Завідувач
12. Про результати медико-педагогічного контролю 2 рази на рік Завідувач
13. Про попередження дитячого травматизму 2 рази на рік Завідувач
14. Про дотримання правил техніки безпеки в ЗДО 2 рази на рік Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №1

Медико-профілактичні заходи                           

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Скласти і затвердити графіки роботи лікаря-педіатра,   сестер медичних старших.

 

вересень

Завідувач

 

2.

Брати участь у п’ятихвилинках і нарадах у дитячій полікліниці.

 

Постійно

Сестри медичні старші

4

Здійснювати правильне ведення історії розвитку дитини і профі-лактичних карток.

 

Постійно

Сестри медичні старші

6

Аналізувати стан захворюваності дітей з медичним і педагогічним персоналом.

 

1 раз на місяць

Сестри медичні старші

7.

Здійснювати аналіз стану захворю-ваності дітей за І і ІІ півріччя (до наказу).

 

1 раз на півріччя

Завідувач,

сестри медичні старші

8.

Систематично вести всю обов’язкову медичну документацію за встанов-леною формою.

 

Постійно

Сестри медичні старші

9.

Вести роз’яснювальну роботу серед батьківської громади з питань збереження та зміцнення здоров’я дітей.

 

Упродовж  року

Сестри медичні старші

ІІ. Лікувально-профілактична робота

 

1. Проводити поглиблені медичні огляди дітей:

–          – від 1 до 3 років;

–          – від 3 до 7 років.

1 раз на квартал

Лікар

2.

 

 

Систематично проводити антро-пометричні вимірювання дітей. 1 раз на квартал Сестри медичні старші
3. Організовувати поглиблений огляд дітей лікарями-спеці-алістами. 1 раз на рік Сестри медичні старші
4. Надавати медичну допомогу дітям, які захворіли, своєчасно здійсню-вати їх ізоляцію з груп до приходу батьків. Постійно Сестри медичні старші
5. Проводити диспансерізацію дітей, які мають хронічні захворювання. Постійно Лікар
6. Систематично здійснювати на-гляд за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів. Постійно Сестри медичні старші
7. Здійснювати перевірку якості приготовленої їжі та ведення бра-керажного журналу. Постійно Сестри медичні старші
8. Здійснювати  підрахунок калорій-ності, а також солей і співвід-ношення інгрідієнтів у раціоні. Постійно Сестри медичні старші
9. Систематично здійснювати конт-роль за закладкою продуктів. Постійно Сестри медичні старші
 

10.

Контролювати умови та терміни зберігання та реалізації про-дуктів, що швидко псуються. Постійно Сестри медичні старші
11. Здійснювати контроль за году-ванням дітей і дотриманням мето-дики проведення цього процесу. Постійно Сестри медичні старші
12. Стежити за забезпеченістю медичного кабінету та групових аптечок необхідними лікарськими препаратами та медичними інструментами. Постійно Сестри медичні старші
13. Здійснювати періодичний кон-троль за навантаженням на заняттях з розвитку рухів і гігієнічними умовами проведення всього освітнього процесу. Упродовж року Сестри медичні старші
ІІІ. Протиепідемічна робота
1. Здійснювати контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимом згідно з інструкцією. Систематично контролювати зберігання та використання дезинфікуючих і миючих засобів.

Постійно

Сестри медичні старші

2. Скласти план профілактичних щеплень на рік, суворо контро-лювати його виконання.

 

вересень

Лікар,

сестри медичні старші

3. Здійснювати проведення плано-вого обстеження персоналу та дітей на ентеробіоз та кишкову паличку.

1 раз на рік

Сестри медичні старші
4. Проводити протиепідемічні та загартувальні заходи щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями.

Постійно

Сестри медичні старші, вихователі
5. Контролювати терміни проход-ження персоналом медогляду.

Постійно

Сестри медичні старші
6. Здійснювати контроль за дотри-манням ізоляції дітей у при-міщенні ЗДО та на ігрових майданчиках під час карантину.

Постійно

Сестри медичні старші
7. Проводити навчання технічного персоналу методиці проведення хлорного режиму.

1 раз на рік

Сестри медичні старші
8. Здійснювати суворий контроль за приходом до дитячого садка дітей, які перенесли кишкові інфекції.

Постійно

Сестри медичні старші,

лікар

9. Контролювати ранковий прийом дітей у групах.

Постійно

Сестри медичні старші
10. Своєчасно організовувати сезон-ну профілактику епідемічного гепатиту в дітей.

Постійно

Лікар,

сестри медичні старші

 

 

ІV.Санітарно-гігієнічна робота

 

 

1.

Здійснювати контроль за сані-тарним станом приміщень, ігро-вих майданчиків.

Щоденно

Сестри медичні старші

 

2.

Систематично контролювати по-вітряно-температурний режим, аерацію приміщень.

Щоденно

Сестри медичні старші
 

3.

Контролювати своєчасну заміну постільної білизни, рушників.

Постійно

Сестри медичні старші
 

4.

Контролювати проведення гене-ральних прибирань та розподіл обов’язків серед технічного персоналу.

2 рази на місяць

Сестри медичні старші
 

5.

Здійснювати котроль за пранням та обеззаражуванням білизни, методикою миття та дезинфекції посуду.

Постійно

Сестри медичні старші
 

6.

Здійснювати контроль за вико-нанням співробітниками правил особистої гігієни.

Постійно

Сестри медичні старші

 

 

  1. Санітарно-просвітницька робота

 

1. Проводити бесіди, лекції для батьків і педагогів з питань раціонального харчування дітей, профілактики різних захворювань та загартування, безпечної по-ведінки.

Постійно

Сестри медичні старші

2. Брати участь у днях сім’ї, надати групові та індивідуальні консуль-тації батькам з питань зміцнення та збереження здоров’я дітей.

Постійно

 Сестри медичні старші,

лікар

3. Оформлювати санбюлетні з проб-лемних питань збереження і зміц-нення здоров’я дітей.

1 раз на квартал

Сестри медичні старші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Додаток №2

 

 

Свята та розваги для дітей  раннього віку (третій рік життя)

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

Термін проведення Тематика розваг Форма проведення Відповідальний,

примітка

Вересень «Вправні  рученята»

 

«Їдемо до бабусі на гостини»

 

Гра-забава

 

Гра-мандрівка

Музичний керівник, вихователі

 

Жовтень  «Неслухняні кошенята»

«Хто зустрівся в лісі»

Лялькова вистава

Гра – показ

Музичний керівник, вихователі

 

Листопад

 

«Кольорові листочки»

«Чарівна торбинка»

Тематична розвага

Гра-забава

Музичний керівник, вихователі

 

Грудень «Казка в гості завітала»

 

«Ялинковий сюрприз»

Театр іграшок

 

Зимове Новорічне свято

Музичний керівник, вихователі

 

Січень «Сніжинка на долонці»

 

«Веселі  черевички»

Гра-мандрівка

 

Музично- рухова діяльність

Музичний керівник, вихователі

 

Лютий ” Подорож в Країну іграшок”

 

«Наші друзі»

Ігри – забави

 

Пальчиковий театр

Музичний керівник

 

 

Березень «Лялечка – Наталочка»

 

«Різнокольорова стежинка»

Гра-показ

 

Гра – мандрівка

Музичний керівник, вихователі

 

Квітень «Квіточки весняні»

 

«Де сховалось сонечко»

Тематична розвага

 

Ляльковий театр

Музичний керівник,

вихователі

 

Травень «Дінь, дінь, дон»

 

Півник-золотий гребінець

Забави з музичними інструментам

 

Гра – показ

Музичний керівник, вихователі

 

 

 

 

Свята та розваги для дітей  раннього віку (третій рік життя)

на 2018/2019 навчальний рік

 

Термін проведення Тематика розваг Форма проведення Відповідальний,

Примітка

Вересень «Малята і звірята»

«Стук – стук кулачок»

 

Театр іграшок

Гра-забава

Музичний керівник, вихователі
Жовтень «Зайчикові друзі»

 

«Котик – Мурчик»

Лялькова вистава

 

Гра-показ

Музичний керівник, вихователі
Листопад

 

«Весела парасолька»

 

« Подорож на потязі»

Тематична розвага

 

Гра-мандрівка

Музичний керівник, вихователі

 

Грудень «Ведмедик іде на прогулянку»

 

«Новорічна казка»

Гра – показ

 

 

Зимове  Новорічне свято

Музичний керівник, вихователі

 

Січень «Морозець щипає щічки»

 

«Що приснилося ведмедику»

Гра-мандрівка

 

Театр іграшок

Музичний керівник, вихователі

 

Лютий ««Веселі малюки»

« Посмішка друзів»

Ігри- забави

 

Пальчиковий театр

Музичний керівник

 

 

Березень «Лялька в гості завітала»

 

«Чарівна торбинка»

Гра-забава

 

Ляльковий театр

Музичний керівник, вихователі

 

Квітень «Весняне ласкаве сонечко»

«Веселі мишенята»

Тематична розвага

 

Гра-забава

Музичний керівник,

вихователі

 

Травень «Півник -музикант»

 

«Подорож в країну іграшок»

Забави з музичними інструментам

 

Гра – забава

Музичний керівник, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свята та розваги для дітей  групи молодшого дошкільного віку

(четвертий рік життя)

на 2018/ 2019 навчальний рік

 

Термін проведення Тематика розваги Форма проведення Відповідальний,

Примітка

Вересень 1.«У дружньому колі»

 

2. « Їжте овочі малята»

Гра – забава

 

Ляльковий театр

 

Музичний керівник, вихователі
Жовтень 1.«Їдемо до бабусі на гостини»

 

2. «Осінь барвиста»

 

Гра-мандрівка

 

 

Осіннє свято

Музичний керівник, вихователі
Листопад 1. «Дінь, дінь, дон»

 

2. «Веселий день»

Забави з музичними інструментами

Тематична розвага (день народження)

Музичний керівник, вихователі
Грудень 1.  « Сніговик»

 

2. «Ялинковий сюрприз»

 

Ляльковий театр

 

Новорічне свято

Музичний керівник, вихователі
Січень 1. «Веселий сніговик»

 

2. «Подорож в країну  казок»

 

Гра – забава

 

Слухання музичної казки

Музичний керівник, вихователі
Лютий 1. «Зимова прогулянка»

 

2.  «Кольорова стежинка»

 

Гра-мандрівка

 

Музично – рухова діяльність

Музичний керівник, вихователі
Березень 1. «Квіточки весняні»

 

 

2. «Безпека на дорозі»

Свято весни, мами і усіх жінок

 

Ляльковий театр

 

Музичний керівник, вихователі
Квітень 1. «Сонячний ранок»

 

 

2. «Вправні рученята»

Тематична розвага

 

 

Гра – забава

 

Музичний керівник, вихователі
Травень 1. «Ми  – артисти»

 

2. «Весела бджілка»

 

Концерт для ляльок

 

Гра-мандрівка

 

Музичний керівник, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свята та розваги для дітей  групи середнього дошкільного віку

на 2018/ 2019 навчальний рік

 

Термін проведення Тематика розваг Форма проведення Відповідальний
Вересень «День дорослішання»

 

«Наш веселий ярмарок»

Музично-ігрове дійство разом з героями казок.

Проектна діяльність: батьки, діти, вихова-телі.

(Тематична розвага)

Музичний керівник, вихователі.

 

Музичний керівник, вихователі.

Жовтень «Наука для Оленки»

 

 

 

«Осінній вернісаж»

Музично-театралізована розвага (Ляльковий театр). Автор – В. Лисенко.

 

Осіннє свято

Музичний керівник, вихователі.

 

 

 

Музичний керівник, вихователі

Листопад «Музична вітальня»

 

«День народження»

Концерт дітей та педагогів ДМШ №12

 

Святкування дня народження

Музичний керівник

 

 

Музичний керівник, вихователі

Грудень «Від суму до радості»

 

«Новорічний бал»

Слухання музичних творів з елементами музикотерапії

Новорічне свято

Музичний керівник, вихователі

 

Музичний керівник, вихователі

Січень «Різдвяні зустрічі»

 

 

 

«Весела зимонька Сніговичка»

Театралізована розвага з використанням українського фоль-клору

Музично-театралізо-вана розвага (ляльковий театр). Автор – В. Лисенко

Музичний керівник, вихователі

 

 

 

Музичний керівник, вихователі

Лютий «Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо!»

«Зимові візерунки»

Сезонна обрядова музична розвага

 

 

Слухання музичних творів українських композиторів з елементами музикотерапії

Музичний керівник, вихователі

 

 

Музичний керівник

Березень «Солодка мрія»

 

 

 

«Музичне мереживо» гра на дитячих музичних інструментах

Тематичне свято до дня матері та весни (хороводи, гаївки, укр.нар.ігри, забави)

Слухання казки про музичні інструменти; гра в оркестрі; естафети, вікторини

Музичний керівник, вихователі

 

 

Музичний керівник

Квітень «Весняне диво – великодні дзвони»

«Великодні нотки кличуть в подорож»

Тематична розвага

 

Вечір музики та пісень (український народний фольклор)

Музичний керівник. Вихователі

Музичний керівник

Травень «Свято квітів»

 

«Історія білої хмаринки»

Гра-інсценівка (ляльковий театр). Автор – В. Лисенко

Випускне свято

Музичний керівник, вихователі

Музичний керівник, вихователі

 

 

 

Свята та розваги для дітей старшого дошкільного віку

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

Термін проведен-ня Тематика розваг Форма проведення Відповідаль-ний

 

Примітка

 

Вересень

 

 

 

 

«Щасливі діти України»

«Веселий ярмарок»

Музично-ігрове дійство

 

Проектна діяльність: батьки-діти-вихователі. (тематична розвага)

Музичний керівник, вихователі

 

 

Жовтень «Маленьке жабенятко»

 

 

«Мелодії Осені»

Музично–театралізована розвага(ляльковий театр)

 

Автор В.Лисенко

Свято осені

Музичний керівник, вихователі

 

 

Листопад «Планета музики»

 

«Моя родина – України краплина»

 

 концерт  дітей та педагогів ДМШ №2

Родинне свято

Музичний  керівник,

вихователі

Грудень «У гостях у Музичного короля»

 

«Новорічна плутанина»

Музичне дозвілля з використанням

муз. дидактичних ігор

 

Зимове  Новорічне свято

 Музичний  керівник,

вихователі

Січень «Від Різдва до Водохреща»

 

«Пригоди Сніговика»»

Театралізована розвага з використанням українського фольклору

Музично–театралізована розвага(ляльковий театр)

Автор В.Лисенко

Музичний  керівник,

вихователі

Лютий «Стрітення»

 

«Відгадай настрій»

Сезонна обрядова музична розвага

 

Музико терапевтичні ігри

Музичний  керівник,

вихователі

Березень

 

«Барвисті пензлики весни»

«Казкові посиденьки»

 Свято весни, мами і усіх жінок

 

Слухання музичної казки

Музичний  керівник,

вихователі

Квітень «Великодній віночок»

 

«Допитливе жабенятко»

Тематична  розвага

 

Музично–театралізована розвага(ляльковий театр)

Автор В.Лисенко

Музичний  керівник,

вихователі

Травень  «Співаночки для матусі»

 

«Ми всі зірки»

Концерт до дня матері

 

 

Свято випуску дітей до школи

Музичний  керівник,

вихователі

 

 

Свята та розваги для дітей старшого дошкільного віку

на 2018/2019 навчальний рік

 

Термін проведення Тематика розваг

 

 Форма проведення Відповідальний

 

При-мітка

 

Вересень

 

 

 

 

«Щасливе дитинство»

 

«Ой на ярмарок, та й на ярмарок»

Музично-ігрове дійство разом з героями казок

 

Проектна діяльність: батьки-діти-вихователі. (тематична розвага)

Музичний керівник, вихователі

 

Музичний керівник, вихователі

Жовтень «Про Поросятко»

 

«Осінні барви»

Музично–театралізована розвага(ляльковий театр)

Автор В.Лисенко

 

Свято осені

Музичний керівник, вихователі

 

Музичний керівник, вихователі

Листопад «Планета музики»

 

«Країна Дорожних знаків»

концерт  дітей та педагогів ДМШ №2

 

Тематична розвага

Музичний  керівник

Музичний керівник, вихователі

Грудень «Андріївські вечорниці»

 

«Новорічний  карнавал»

Літературно-музичне дійство

 

Зимове  Новорічне свято

Музичний керівник, вихователі

Музичний керівник, вихователі

Січень «Різдвяний калейдоскоп»

 

 

 

«Сніговик»

Театралізована розвага з використанням українського фольклору

 

Музично–театралізована розвага(ляльковий театр)

Автор В.Лисенко

Музичний керівник, вихователі

 

Музичний керівник, вихователі

Лютий «Стрітення»

 

 

«Чарівний світ звуків і тиші»

Сезонна обрядова музична розвага

 

Слухання  музики з єлементами музикотерапії

Музичний керівник, вихователі

Музичний керівник

Березень

 

«Усмішка Весни»

 

«Подорож до країни музичних інструментів»

 Свято весни, мами і усіх жінок

 

 

Слухання казки про музичні інструменти; гра в оркестрі,  естафети, вікторини

Музичний керівник, вихователі.

 

Музичний керівник.

Квітень «Розмалюю писанку»

 

«Історія білої хмаринки»

Тематична  розвага

 

Музично–театралізована розвага(ляльковий театр)

Автор В.Лисенко

Музичний керівник, вихователі.

Музичний керів-

Ник

Травень «Подія в музичному королівстві»

 

«Зореліт бажань»

 

Концерт – казка

 

 

Свято випуску дітей до школи

Музичний керівник, вихователі

Музичний керівник, вихователі

 

Додаток №3

 

План проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів

 

 

Заходи Терміни Учасники Відповідальні Відмітка про виконання
1. «У сонечка в гостях »

(розвага)

вересень Молодші групи Фізкерівник, вихователі
2. «Малюки смільчаки»

(розвага)

вересень Середні групи Фізкерівник, вихователі
3. «Ми веселі дошкільнята»

(розвага)

жовтень Старші групи Фізкерівник, вихователі
4. «Прогулянка до країни овочів» (розвага) жовтень молодші  групи Фізкерівник, вихователі
5. «Щедра осінь»

(День здоров`я)

жовтень молодші  групи Фізкерівник, вихователі
6. «Гарбузова родина»

(розвага)

жовтень Середні

групи

Фізкерівник, вихователі
7. «Щедра осінь»

(День здоров`я)

жовтень Середні

групи

Фізкерівник, вихователі
8. «Ходить гарбуз по городу»

(розвага)

жовтень Старші

групи

Фізкерівник, вихователі
9. «Щедра осінь»

(День здоров`я)

жовтень Старші

групи

Фізкерівник, вихователі
10. «В гостях  у ляльки Оленки»

(розвага)

листопад Молодші  групи Фізкерівник, вихователі
11. «Пригоди в лісі»

(День здоров`я)

листопад Молодші  групи Фізкерівник, вихователі
12. «Подорож до країни фруктів та овочів»  (свято) листопад Середні

групи

Фізкерівник, вихователі
13. «Лікар Айболить спішить на допомогу» (День здоров`я) листопад Середні

групи

Фізкерівник, вихователі
14. «Мандрівка навколо світу»

(спортивне сімейне свято)

листопад Старші

групи

Фізкерівник, вихователі
15. «Лікар Айболить спішить на допомогу»  (День здоров`я) листопад

 

Старші

групи

Фізкерівник, вихователі
16. «Мишко спортсмен»

(розвага)

грудень Молодші  групи Фізкерівник, вихователі
17. «Здоровим будь!»

(День здоров`я)

грудень Молодші  групи Фізкерівник, вихователі
18. «Зимові ігри звірят»

(розвага)

грудень Середні

групи

Фізкерівник, вихователі
19. «Здоровим будь!»

(День здоров`я)

грудень Середні

групи

Фізкерівник, вихователі

 

20. «Зимові ігри звірят»

(розвага)

грудень Старші

групи

Фізкерівник, вихователі
21. «Здоровим будь!»

(День здоров`я)

грудень Старші

групи

Фізкерівник, вихователі
 22. «В гості до зайчика Стьопи»

(розвага)

січень Молодші  групи Фізкерівник, вихователі
23. «Ой весела в нас зима!»

(День здоров`я)

січень Молодші  групи Фізкерівник, вихователі
24. «Чарівні сніжинки»

(розвага)

січень Середні

групи

Фізкерівник, вихователі
25. «Ой весела в нас зима!»

(День здоров`я)

січень Середні

групи

Фізкерівник, вихователі
26. «Зимові пригоди»

(розвага)

січень Старші

групи

Фізкерівник, вихователі
27. «Ой весела в нас зима!»

(День здоров`я)

січень Старші

групи

Фізкерівник, вихователі
28. «Веселий потяг»

(розвага)

січень Молодші групи Фізкерівник, вихователі
29. «Як чудово коли кожен з нас здоровий»  (День здоров`я) лютий Молодші групи Фізкерівник, вихователі
30 «Весела мандрівка» (спортивне свято) лютий Середні групи Фізкерівник, вихователі
31. «Як чудово коли кожен з нас здоровий  (День здоров`я) лютий Середні групи Фізкерівник, вихователі
32. «Стрітення»

(музично-спортивна розвага)

лютий Старші групи Фізкерівник, вихователі
33. «Як чудово коли кожен з нас здоровий  (День здоров`я) лютий Старші групи Фізкерівник, вихователі
34. «Кізонька з козенятами»

(розвага)

березень Молодші групи Фізкерівник, вихователі
35. «Вітаміни наші помічники»

(День здоров`я)

березень Молодші групи Фізкерівник, вихователі
36. «Циркова вистава»

(розвага)

березень Середні групи Фізкерівник, вихователі
37. «Вітаміни наші помічники»

(День здоров`я)

березень Середні групи Фізкерівник, вихователі
38. «Пожежники на навчанні»

(розвага)

березень Старші групи Фізкерівник, вихователі
39. «Вітаміни наші помічники»

(День здоров`я)

березень Старші групи Фізкерівник, вихователі
40. «Ігри на галявині»

(розвага)

квітень Молодші групи Фізкерівник, вихователі
41. «Веселі пригоди у країні Здоров`я»

(День здоров`я)

квітень Молодші групи Фізкерівник, вихователі
42. «Ігри на галявині»

(спортивне свято)

квітень Середні групи Фізкерівник, вихователі
43. «Веселі пригоди у країні Здоров`я »

(День здоров`я)

квітень Середні групи Фізкерівник, вихователі
44. «Ігри на галявині»

(спортивне свято)

квітень Старші групи Фізкерівник, вихователі
45. «Веселі пригоди у країні Здоров`я »

(День здоров`я)

квітень Старші групи Фізкерівник, вихователі
46. «Веселі малята люблять до гаю гуляти»  (розвага) травень Молодші групи Фізкерівник, вихователі
47. «Дружимо зі спортом»

(День здоров`я)

травень Молодші групи Фізкерівник, вихователі
48. «Ми – веселі дошкільнята»

(спортивне свято)

травень Середні групи Фізкерівник, вихователі
49. «Дружимо зі спортом»

(День здоров`я)

травень Середні групи Фізкерівник, вихователі
50. «Будь сильним сміливим і спритним»   (розвага) Травень Старші групи Фізкерівник, вихователі