fbpx

Договір поставки № 4

Договір поставки № 4

м. Суми                               «____»__                  2016 р.

            Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 12 «Олімпійський» м. Суми, Сумської області, в особі завідувача Мірошниченко Валентини Олександрівни, що діє на підставі Статуту (далі – Покупець) та

            Фізична особа – підприємець Басанець Максим Олексійович, в особі Басанця Максима Олексійовича, що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації 11.08.2015 №2 632 000 0000 035068, надалі іменуються, як “Сторони”, відповідно до ст. 631,632,638,712 Цивільного кодексу України та ст. 265 Господарського кодексу України уклали цей договір про наступне:

1.Предмет Договору

1.1.      Постачальник зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передати (поставити) в умовлені строки (строк) у власність Покупцеві продукти харчування   (далі – товар), визначений в асортименті, кількості та за цінами у специфікації, що є невід’ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити товар на умовах даного Договору.

2.Ціна на товар і загальна сума Договору

2.1.     Ціни на Товар встановлюються в національній валюті (гривня).

2.2.     Загальна сума цього Договору складає 15 220 гривень 00 копійок (п’ятнадцять тисяч двісті двадцять гривень 00 копійок ), без ПДВ.

2.3.     Ціна на Товар, що відпускається згідно з цим Договором, вказана з урахуванням усіх витрат та податків, що повинні бути сплачені згідно з вимогами законодавства України.

2.4.      Постачальник має право постачати продукти харчування Покупцю за цінами, які є нижчими ніж заявлені в специфікації до Договору. Кількість Товару може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань та потреб Покупця.

2.5.     При постачанні товару в асортименті, за нижчими цінами, можливе коригування його кількості в сторону збільшення, але не вище заявленої загальної суми коштів.

2.6.   Можливе коригування ціни відповідно до зміни ринкової кон’юктури, що оформляється у вигляді додатку до Договору за погодженням сторін або розірвання Договору. Підставою коригування може бути зміна валютного курсу, зміна рівня інфляції, сезонні цінові коливання на сировину, зміна ціни виробника, зміна ціни на паливо-мастильні матеріали. Постачальник зобов’язаний надати документальне підтвердження настанню об’єктивних підстав для підвищення ціни на товар (накладна із зазначенням закупівельної ціни, калькуляція формування кінцевої ціни, середньостатистичні дані на період підвищення ціни), але не пізніше, ніж за 7 днів до зміни ціни.

3.Порядок та строки організації поставки

3.1.     Постачання Товару здійснюється відповідно до заявокПокупця.

3.2.     Заявка на поставку Товару подається Покупцем Постачальникущотижнево.

3.3.     Постачальник здійснює постачання Товару Покупцю протягом кожного наступного тижня (понеділок-п’ятниця) після надходження заявки.

3.4.     При постачанні Товару у відповідності з щотижневою заявкою Покупець може зменшити або збільшити кількість і асортимент Товару, попередивши про це Постачальника, не пізніше як за один робочий день.

3.5.     Датою постачання Товару є дата, коли товар був переданий у власність Покупцю, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

3.6.     Навантажувально – розвантажувальні роботи і доставка продуктів харчування Покупцям здійснюється Постачальником за власні кошти.

4.Порядок та строки розрахунків Покупця з Постачальником

4.1.     Покупець здійснює оплату кожної поставленої партії Товару шляхом безготівкового банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок Постачальника з відстрочкою платежу 30 днів з дня поставки Товару.

4.2.     У випадку затримки оплати виконаного замовлення на поставку партії Товару Покупцю (відсутність коштів на розрахунковому рахунку), як бюджетною установою, Покупець зобов’язується провести оплату поставленої Постачальником партії Товару протягом 5 днів з дня надходження коштів на розрахунковий рахунок Покупця.

5.Порядок передачі і приймання товару

5.1.     При виникненні претензій по асортименту чи якості Товару Покупець викликає представника Постачальника, складається акт бракеражу, який підписується Покупцем та Постачальником.

5.2.     Неякісний товар повертається Постачальнику.

6.Забезпечення якості Товару

6.1.     Постачальник гарантує якість Товару у відповідності з встановленими стандартами, технічними умовами та надає Покупцю з кожною партією продуктів документи передбачені Законом України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини».

6.2.     Підтвердженням якості товару з боку Постачальника є сертифікат якості, ветеринарне  свідоцтво, погодження асортименту з Сумським міським управлінням Держсанепідемслужби та інші.

6.3      Гарантія якості Товару діє протягом строку, встановленого виробником Товару, та вказаного на упаковці Товару.

6.4.     Якщо протягом гарантійного терміну Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язується замінити дефектний Товар на якісний протягом доби. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше), несе Постачальник.

6.5.     Гарантії Постачальника не розповсюджуються на випадки недодержання правил зберігання.

7.Пакування та маркування Товару

7.1.     Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру Товару та умовам збереження його якості під час транспортування та зберігання.

7.2.     Товар, що надійшов до Покупця розпакованим або у неналежній упаковці, Постачальник повинен замінити за власні кошти.

8. Права та обов?язки сторін.

8.1.     Постачальник зобов?язується:

– постачати Покупцю товари в межах наявного у нього асортименту на умовах даного Договору; – забезпечувати Покупця високоякісним і конкурентноздатним товаром;

– постачати товар у відповідній упаковці, що виключає псування та/або знищення його на період поставки до прийняття товару Покупцем;

– надавати Покупцю відповідну товаросупроводжувальну документацію (видаткову накладну, податкову накладну, товарно-транспортну накладну, документи, що підтверджують якість товару) при кожній поставці товару;

– попереджати Покупця про зміни цін не пізніше 7 днів до фактичної дати поставки товару;

– не розголошувати інформацію про Покупця, отриману при виконанні умов даного Договору;

– при виконанні своїх зобов’язань керуватися даним Договором та вимогами чинного законодавства України.

8.2.     Постачальник має право:

– знайомитись з документацією, або отримувати у Покупця інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;

– за погодженням із Покупцем залучати до виконання своїх зобов’язань третіх осіб;

– вимагати від Покупця своєчасної оплати за поставлений товар, згідно із умовами Договору;

– вимагати від Покупця належного виконання умов даного Договору.

8.3.     Покупець зобов’язаний:

– прийняти та оплатити поставлені товари відповідно до вимог даного Договору;

-при виконанні своїх зобов’язань керуватися даним Договором та вимогами чинного законодавства України.

8.4.     Покупець має право:

– вимагати від Постачальника поставки якісного і конкурентноздатного товару в кількості і строк передбаченого замовленням Покупця і даним Договором;

– вимагати від Постачальника належного виконання його обов’язків.

9.Відповідальність Сторін

9.1.     У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням
зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням
умов, визначених змістом зобов’язання.

9.2.     У разі, якщо Товар, що постачається, не відповідає по якості, Постачальник перераховує на розрахунковий рахунок Покупця штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який проводиться нарахування.

9.3.     У випадку відмови від постачання Товару за цим Договором, Постачальник перераховує на розрахунковий рахунок Покупця штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який проводиться нарахування.

9.4.     Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань за цим Договором.

9.5.     Сторони несуть однакову повну юридичну відповідальність за виконання умов цього Договору.

9.6.     Сторона, для якої виникли обставини, що унеможливлюють виконання зобов’язань за даним Договором, зобов’язана негайно сповістити про це іншу Сторону.

10.Форс-мажорні обставини

10.1.   Сторонизвільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

11.Порядок розв’язання спорів

11.1.   Усі спори, що виникають з цього Договоруабо пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2.   Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства.

12.Термін дії Договору і порядок припинення договірних відносин

12.1.   Договір укладено на термін з _______________р. до _____________ р.

12.2.    Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань, взятих на себе за даним Договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

12.3.    Дія Договору може бути припинена у випадку:

–       за згодою Сторін(протягом одного робочого дня);

–       за рішенням суду;

–       в односторонньому порядку Покупцем у разі порушення Постачальником договірних зобов’язань за цим Договором.

13. Прикінцеві положення

13.1.   Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу сторону про їх зміну.

13.2.   Додаткові угоди та додатки до цього Договору є невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

13.3.   Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами сторін та скріплені їх печатками.

13.4.   Цей Договір складений у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

13.5.   З усіх інших питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Юридичні адреси сторін

Покупець: Постачальник:
Сумський дошкільний навчальний Фізична особа – підприємець
заклад (ясла-садок) №12 «Олімпійський»            Басанець Максим Олексійович
м. Суми, Сумської області
вул. Нижнє-Сироватська, 29, м. Суми, 40007 вул. Металургів, б.16, кв.143, м. Суми, 40000
код 21108411 код 3187315791
р/р 35411001063418 р/р 26009055017641
р/р 35426201063418
МФО 837013 МФО 337546
у банку ГУДКСУ у Сумській обл., м. Суми ПАО КБ СФ «Приватбанк» м. Суми

Завідувач                                                                  Фізична особа-підприємець

___________________ Мірошниченко В.О.                      __________________________ Басанець М.О.

М.П.                                                                                                                    М.П.

Додаток № 1

до договору № 4

від «___» _____________ 2016р.

Специфікація

№ п/п Найменування продукції Код згідно

ДК 016:2010

Од. вим. Ціна без ПДВ, грн. Кількість Сума без ПДВ, грн.
1. Капуста 01.13.1 кг 9,40 300 2820,00
Всього по лоту 2820,00
2. Буряк 01.13.4 кг 5,50 200 1100,00
Всього по лоту 1100,00
3. Картопля 01.13.5 кг 5,70 1000 5700,00
Всього по лоту 5700,00
4. Сухофрукти 10.39.2 кг 28,00 200 5600,00
Всього по лоту 5600,00
Всього без ПДВ 15220,00

Покупець

Завідувач                                     _________________________ Мірошниченко В.О.

підпис

М.П.

Постачальник

Фізична особа-підприємець       __________________________ Басанець М.О.

підпис

М.П.